Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 december 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 december 1858

Anmärkning

Protocoll fördt wid sammanträde
med Borgerskapets Herrar Äldste i
Rådhuset i Eskilstuna den 7. December
1858.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr J. Hedlund samt
Herrar L. F. Östervall J. Walén
J. W. Widberg C. A. Lundberg
J. Svensson C. E. Stenman
W. A. Öhman E. Haglund
A. Lindblad O. F. Svalling
L. A. Hård J. Svengren
L. O. Wessing
B. E. Skogsborg

För utarbetande af Förslag till Hamntaxa för
Eskilstuna Hamn, kommiterades Herrar
J. Hedlund, J; Svengren, O. F. Svalling
L. O. Wessing, A. Lindblad, J. Svensson.

Beslöts att Ombud skulle anskaffas i
Stockholm, för att i Borgerskapets Äldstes
vägnar. Påminna och Ombestyra deras ange
lägenheter, angående Hamnplatsen i Eskilstuna

Upplästes en Från Magistraten inlemnad
skrifvelse, angående inredande af en tredjedel
af Vinden i Räckhammaren N:o 48. till
werkstad, hvilket af Borgerskapets Äldste
beviljades. Skriften lyder som Följer

Utdrag af Protocollet, hållet vid Magis-
traten i Eskilstuna den 15. November 1858.

S.D. Inlemnades till Magistraten en så lydande skrift:

"Till wällofl: Magistraten i Eskilstuna!
undertecknad anhåller ödmjukast om tillstånd att få in-
reda en tredjedel af vinden i den af mig arrenderade
Räckhammaren N:o 48. till werkstad och dertill få
använda drifkraft Från Blåshjulstocken; bifogande
jag härjemte intyg att Stadens Drätselkammare För
sin del icke har något att deremot påminna.
Eskilstuna den 15. November 1858.
/A. F. Svanström/

Härvid var fogat följande:

"Utdrag af Protocollet, hållet vid sammanträde med
Drätselkammaren uti Eskilstuna Fristad den 27:de
October 1858. {§.1} Lät Manufakturisten A. F. Svanström,
hvilken arrenderar Stadens Räckhammare N:o 48.
skriftligen begära att få inreda en tredjedel af
vinden i nyssnämnde kammare till verkstad,
som ämnade begagnas af Manufakturisten Anders
Berg; Men Drätselkammaren ansåg att tillstånd
härtill borde sökas hos Magistraten; Dock hade
Drätselkammaren för sin del icke något att emot
Herr Svanströms ansökning påminna som ofvan.
In fidem
/C. Jernbergh/".
Efter uppläsandet
häraf {Resolverades}: att denna ansökning
skulle communiceras denna Stads Äldste, att med
yttrande häröfver till Magistraten skyndsamme-
ligen inkomma. År och dag som ofvan
På Magistratens vägnar
{/S. A. Hallström/}

Arrendatorn af Flackersta Hemman Herr Notarien
E. Lundblad, hade nu i likhet med föregående åren
inlemnat en skrifvelse, hvilken hade Följan
de lydelse;
Till Eskilstuna Stads Herrar Äldste!

"Som mitt arrende af Flackersta hemman upphör med
afbergningen af 1859. Års Gröda, och alla hägnaderne
således nästa vår, måste försättas i Fullt laga
skick För en blifvande afträdes Syn; så Får jag
härmed Ödmjukligen anhålla om utkröning från
Hemmanets Skog af minst 1500; stänger Gärdsel
samt 2:ne Sågstockar, för reparationer af hagar etc
äfvensom 2:ne störer Granar till bakved åt Stat-
drängen på stället, hvarförutan vid samma
tillfälle torde utkrönas 6. Lass Långved till bräns
le åt Soldaten För ifrågavarande hemman.

Som stör icke finnes på hemmanets skog att
tillgå, utan måste köpas, enligt hvad förra åren
ägt rum, och hvartill 33. Rdr [riksdaler] 16 Skilling Banco ur
Stads Cassan varit anslagne, så anhåller jag
om skriftlig utanordning af enahanda belopp
ehuru otillräckligt det än är för behofvet
nästa vår, då långa sträckor måste öfverstöras,
och för hvilken stör, såsom gröfre än vanligt,
ett högre pris än hittils är att vänta.
Eskilstuna den 30. November 1858.
/Eric Lundblad/

Sedan Förestående skrifvelse var upläst be-
slöts att Herr Öhman, Walén och C. G. Berglund
skulle åt Herr Notarien Lundblad, på Flac-
kersta Skogen, werkställa den utsy-
ning som efter nämnde Herrars bepröfan
ansågs behöflig, dock befölls de af Lundblad
begärda 33. Rd 16 Skilling B:co till stör hvilken summa
af Stads Cassan skulle utanordnas.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 december 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106902.

Personrelationer