Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste
i Eskilstuna den
7 April 1862.

{Närvarande:} Herrar J. Hedlund, A. F. Dahlström, C. J. Andberg,
Em. Svalling, P. Wahlström, O. F. Svalling, L. F. Östervall,
L. J. Ström, E. Kjellström, C. E. Stenman, S. Palmgren,
L. P. Malm, J. Walén, L. Hedlund, C. A. Lundberg,
J. Svengren, J. W. Widberg, A. Billjer,

(af drätselKammaren:
Herrar P. E. Blomqvist, C. G. Lamberg, C. E. Ståhlberg,
J Wedberg, A. Norrman.)

{§.1.}
För den till idag utlysta auctionen till utarrendering af
Nya byggnadsjorden och Djurgården fattades i afseende
derpå följande beslut:

att afdrag för impedementa och redan intagna rymder
skulle ske å byggnadsjorden, efter den upmätning Sta-
den låter vidtaga, och att likaledes afdrag å arrendet
skall ske för de nuvarande vägarne vid Kramerska
gården och nedanför dammarne,

samt att, hvad angår Djurgården, arrendatorn
ej får låta beta någon del deraf och ej upplöja
mera än som nu brukas till åker, hvarjemte
Djurgården såsom hittills skall vara tillgänglig såsom
lustplats för Stadens innevånare, och Staden berättigad
att derstädes under arrendetiden fritt få göra anläggningar, om Staden så
önskar.

{§.5.}
Afgåfvo de Äldste sitt tillstyrkande till Källarmä-
staren D. Sjöströms ansökning hos Konungens Befallnings-
hafvande i Länet att få hålla Wärdshusrörelse med
utskänkning af spirituosa vid Djurgården instundande som-
mar.

{§.2.}
Till att såsom Stadens Ombud närvara vid den till den
5 instundande Maji utsatta rågångsutstakningen mel-
lan Eskilstuna Kungsladugård, å ena sidan, och
den för Stadens utvidgande anslagne byggnadsjorden
och Djurgården; å andra sidan; valdes Herrar Johan
Hedlund och P. E. Blomqvist.

{§.3.}
Föredrogs den från Magistraten remitterade af
Källarmästaren D. Sjöström ingifne ansökningen att
få hålla nykterhetsvärdshus här i Staden.

De Äldste förklarade sig deremot icke hafva
något att påminna.

{§.4.}
Wid på stället företagen arrendeauktion på Nya
byggnadsjorden, utarrenderades densamma som följer,
på 10 års tid till den 14 Mars 1872:

Lotten N:o 1., innehållande, enligt kartan, 3 tunnl. 12 9/10 kappland
till Lars Fredrik Larsson i Staden, mot årligt arrende af
9 Kub. fot tunnlandet;

N:o 2., innehållande 2 tunnl. 31 1/10 kappland, till Handlanden
A. L. Lundvall mot 9 Kub. fot;

N:o 3., innehållande 2 tunnl. 27 3/10 kappland, till Handlanden
Lundvall mot 9 kub. fot;

N:o 4., innehållande 3 tunnl. 15 5/10 kappland, till Carl Johan
Andersson i Wallby, Kloster S:n, mot 10 kub. fot;

N:o 5., innehållande 3 tunnl. 26 1/10 kappland, till Lars Fredrik
Larsson i Staden, mot 10 kub. fot;

N:o 6., innehållande 2 tunnland 25 1/10 kappland, till Skräddaren
C. G. Berglund mot 10 kub. fot;

N:o 7, innehållande 2 tunnland 4 5/10 kappland, till Skräddaren
Berglund mot 9 kub. fot;

Lotten N:o 8, innehållande 3 tunnl. 23 7/10 kappland, till Veterinär
Läkaren C. L. Grönvall mot 9 kub. fot 5 kannor;

N:o 9, innehållande 3 tunnl. 23 7/10 kappland, till Källar-
mästaren D. Sjöström mot 10 kub. fot;

N:o 10., innehållande 1 tunnl. 12 3/10 kappland, till Herr
Doctor P. C. Malm mot 9 kub. fot;

N:o 11., innehållande 2 tunnl. 20 3/10 kappland, till Fabriks-
idkaren C. O. Öberg mot 9 kub. fot 1 kanna;

N:o 12., innehållande 5 tunnl. 2 kappland, till Källar-
mästaren D. Sjöström emot 9 kub. fot 1 kanna;

N:o 13., innehållande 3 tunnl. 26 1/10 kappland, till Veterinär
Läkaren Grönvall mot 10 kub. fot;

N:o 14., innehållande 3 tunnl. 12 9/10 kappland, till Herr
Brukspatron M. S. Wågstrand mot 10 kub. fot;

N:o 15., innehållande 1 tunnl. 6 2/10 Kappland, till Veterinär
Läkaren Grönvall, mot 9 kub. fot;

N:o 16., innehållande 1 tunnl. 9 2/10 kappland, till Herr
Apothekaren D Meinander mot 10 kub. fot;

N:o 17, innehållande 1 tunnl. 6 4/10 kappland, till Enkefru
Anna Löfgren, mot 9 kubikfot;

N:ris 18 och 19, innehållande 11 tunnl. 14 9/10 kappland, till
Trädgårdsmästaren C. E. Boström, mot 10 kubikfot
hvarefter {Djurgården} på förutskrifne vilkor på 1 års
arrende inropades af Källarmästaren D. Sjöström mot
en arrendesumma af 100 Rd Rmt [riksdaler riksmynt].

I protocollet skulle antecknas att de på åtskilliga
lotter nu vexande gröda finge af Arrendator utan serskild
afgift genast emottagas, och att till lotterne N:ris 5 och 6
följde betesrätt i den backe, som ligger inom dessa lotters
område.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 7 april 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106901.

Personrelationer