Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 mars 1850

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 mars 1850

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna å Tingshuset den 5 Mars
1850.

Närwarande: Ordföranden Herr {J. A. Möller} och
Ledamöterne Herrar Aug. Bohm, H. Dahlberg, P. G.
Winterqvist, O. F. Swalling, L. F. Ståhlberg, C. A.
Lundberg, Jonas Landin, J. W. Möller, C. E. Lenn-
malm, P. A. Thysell, J. Hedlund, J. P. Markman,
{C. Spångberg}, C. G. Söderholm, G. I. Frössén

§.1.
S.D. Uti ingifwen räkning, som nu upplä-
stes, fordrade Herr Kammar Rätts Rådet J.
Sundins genom sitt ombud, Herr
Handlanden Möller, 51 Rd [riksdaler] 2 skilling Banco för sina tillgöran-
den dels att för Staden protestera en af Assessoren
Noréi Enka m.fl. gjord ansökning att få till
skatte köpa en del af den så kallade Westermarken,
dels för skrifning af ett anförande med be-
stridande af Stadens delaktighet i ombyggna-
den och underhållet af qwarnbron wid Gewärs-
faktoriholmen, och dels för utlagdt postporto;
Och biföllo närwarande Ledamöter så wäl
utbetalningen af dessa 51 Rd 2 skilling som de af
protocollsföranden fordrade 2 Rd Banco för
uppsättningen af följande ansök-
ning:

Denna sednare skrift skulle så fort
tillräckligt med underskrifter kunde erhållas
lemnas till Directionen för Sparbanken.

§.2.
S.D. För bewakande af Stadens Swarande talan
uti det af Kongl. Maj:t och Kronan
från Wester Rekarne Härads Rätt till
Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hof Rätt wädjade
mål angående skyldighet att deltaga i kostnaden
för werkställd ombyggnad och framtida underhåll
af den emellan Fristaden och factoriholmen be-
fintliga bro, qwarnbron kallad, skulle weder-
börlig fullmakt uppsättas för att ombud
i Stockholm må kunna å fata-
liedagen den 22:dra instundande April uttaga
kärandens wadeinlaga och den för beswaran-
de hitsända med först afgående post, hwar-
efter uppsättningen af swaromålet skulle här
för sig gå och öfwerskickas för inlemnande
till Kongl. Hof Rätten inom den tid, som der-
före kan warda bestämd.

§.3.
S.D. Beslöts att Stadens Äldste skulle redan
i morgon ingå till Fattigwårds Directionen med
anhållan att å Fattigwården få intagen
Gelbgjutaren Johan Lagerqvist, hwilken i sin
fortfarande wåldsamma sinnesförfattning är
för hustru, sex barn och grannar ytterst wådlig.
Uti skifwelsen utfäste sig Stadens Äldste
att bekosta den wakthållning, som erfordras
för att Lagerqvist icke må komma i tillfälle
att göra någon skada.

Uppläst, justeradt och godkändt, betyga

/J: A: Möller/
/G. I. Frössén/
/Aug Bohm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 5 mars 1850,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106891.

Personrelationer