Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1862

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i
Eskilstuna den 4 Mars 1862.

Närvarande: Herrar J. Hedlund, S. Palmgren, L. P. Malm,
L. F. Östervall, A. F. Dahlström, J. W. Widberg, W. A. Öhman,
P. Wahlström, J. Svengren, O. F Svalling, C. A. Lundberg,
J. Walén, L. Hedlund, B. E. Skogsborg, E. Kjellström
C. J. Andberg

{§.1.}
Magistraten hade infordrat Borgerskapets Äldstes förklaring
öfver en af Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg till Konungens
Befallningshafvande i Länet ingifven besvärsskrift deröfver
att Magistraten den 20 sistlidne Januarii vägrat omröstning
bland Stadens innevånare öfver ett af Fabriksidklaren Johan
Walén framställdt förslag om upskof med företagandet
af den beslutade nya gästgifveribyggningen härstädes.

Efter föredragning af besvärshandlingarne besluta-
de de Äldste den förklaring i ämnet, att då Magi-
statens öfverklagade resolution är väl grundad, och
entreprenadauktion redan försiggått å det ifrågavarande
byggnadsföretaget, samt med entreprenörens contract derom
redan uprättats på det vilkor, i afseende på byggnads-
tiden, att huset skall vara upfördt under tak
innevarande år, ville Borgerskapets Äldste fördenskull an-
hålla, att besvärsskriften icke måtte till någon åtgärd
af Konungens Befallningshafvande föranleda.

(Herr Walén reserverade sig häremot.)

{§.2.}
Förnyades ytterligare på föreskrifvet sätt den förbindelse
Eskilstuna Fristads Äldste i April 1842 utfärdat
och den 30 Mars 1852 förnyat, att tillskjuta hvad
som utöfver beviljadt Statsanslag erfordades till
upförande af nödige byggnader och verkstäder för
en arbetsinrättning härstädes, äfvensom att samma
Inrättning på Fristadens bekostnad framgent under-
hålla.

{§.3.}
Kongl. Maj:ts Nådiga Uplåtelseresolution på
Djurgården hade nu hitkommit, och inlades
i de Äldstes Arkiv.

I Protocollet skulle antecknas att från
Stadskassan för nämnde resolution i lösen ut-
betalts 13 Rd Rmt. [riksdaler riksmynt]

{§.4.}
De Äldste beslutade att ett project skulle ut-
arbetas öfver utarrenderingen och skötseln af
Djurgården samt af den till Stadens utvidgande
öster om ån anslagne jorden, samt att detta pro-
ject sedan skulle underställas Stadens innevånares
pröfning vid allmänt sammanträde inför Magistra-
ten.

Herrar J. Hedlund, A. Billjer, W. A. Öhman,
J. Walén och L. P. Malm updrogos att i samråd
med Ingenieuren Hörnström ifrågavarande project
uprätta.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/Ad: Fr: Dahlström/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 4 mars 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106887.

Personrelationer