Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 30 September 1861.

{Närvarande:}
Herrar J. Hedlund, J. Svensson, L. F. Östervall, J. W. Widberg,
C. J. Andberg, A. Dahlström, J. Svengren, C. Spångberg, C. A.
Lundberg, L. J. Ström, E. Kjellström, Levin Hedlund, Joh.
Hedlund, Em. Svalling, A. Billjer, B. E. Skogsborg

{§.1.}
I fråga om den mark, som från Kungsladugårdens egor, en-
ligt Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 10 och 31 sistlidne Maji,
skall midfastan 1862 afträdas till Eskilstuna Stad mot
arrende, beslutade de Äldste:

att hos Konungens Befallningshafvande begära förordnande
för CommissionsLandtmätaren A. J. Hörnström att från Kungs-
ladugårdens öfriga jord afrösa hvad Staden skall tilläggas
enligt den af Kongl. Maj:t fastställda Kartan;

att som, angående Djurgårdens användande, Direktören K.
Forssbergs råd erfordras, de Äldstes Ordförande skulle
söka accordera med honom om hans inställelse här på
lämpliga vilkor; och

att såväl den för Staden nu öfverflödiga Djurgårdsjorden,
som den mark hvilken erhålles för Stadens utvidgande,
skulle i vissa bestämda lotter utarrenderas, derom de
Äldste finge ytterligare öfverlägga efter med jorden vidtagne
erforderlige åtgärder af Landtmätaren.

{§.2.}
Då det visat sig att Stadens Gasverk icke ordnat gatubelys-
ningen så, att den kunnat börja den bestämde tiden, och
Gasverket icke heller stället upsatt oljelampor, enligt
dess contract med Staden, under den tid som Gasverket
af felaktigheter uti inrättningen icke kunnat hålla gas-
belysning, beslutade de Äldste att en skrifvelse skulle
afgå till Stadsfiskalen med anhållan att denne
enligt sin pligt lagligen beifrar
Gasverkets förseelser i detta fall.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Justerat
/C. J. Andberg/
/Levin Hedlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106874.

Personrelationer