Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september 1851

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste uti
Eskilstuna den 30 Sept. 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och
Ledamöterne Herrar J. G. Johansson, Aug.
Bohm, P. A. Thysell, H. Dahlberg, C. E.
Lennmalm, C. A. Groth, W. A. Öhman,
J. Hedlund, C. A. Lundberg, J. E. Zetterberg,
F. Bowin, O. F. Swalling, J. Landin
E. Haglund och J. W. Möller.

§.1.
S.D. Öfwer det genom skrifwelse från K:g:s
Bef:h:de i Länet den 10 i denna månad till
Magistraten anlände och i anledning af från Wällofl Bor-
gareståndet wid nu aflyste Riksdag wäckta
project att Eskilstuna anses böra upp-
flyttas från 5:te till 4:de Klassens städer,
ansågo sig närwarande Ledamöter böra an-
föra underdåniga beswär, hwilka skulle upp-
sättas och till Magistraten öfwerlemnas.

§.2.
S.D. I frågan om uti härefter föredragit
ämne, likaledes anlände genom skrifwelse från
K:g:s Bef:h:de till Magistraten, att Staden
Trosa önskar få en ytterligare marknad
bewiljad att hållas i Juni månad, ansågo
närwarande Ledamöter sig icke hafwa an-
ledning att lägga något hinder emot en så-
dan begäran.

§.3.
S.D. Efter anmälan att flera olagliga in-
kräktnigar skett å Westermarken, ehuru vites-
förbud
mot öfwerträdelser häruti blifwit meddeldte
och publicerade, uppstod fråga huruwida
laga åtal borde anställas emot de hittils
felaktige, eller om Westermarken borde
å Charta uppfattas och tomter regleras
till bebyggande, emot erläggande af år-
liga utskylder.

Närwarande Ledamöter ansågo, att de
som nu äro beträdda med att hafwa
utan tillstånd bebyggt platser å Wester-
marken, böra till instundande HösteTing
med Wester Rekarne Härad genom
Länsmannens i orten försorg lagli-
gen instämmas; och hwarom han skulle anmodas.

§.4.
S.D. Uti wäckt fråga om ytterligare anskaffan-
de af medel till rådhusbyggnaden i Staden
ansågs, att behofwet af sådana medel
skulle söka
få erhållas från Kongl. Commerce
Collegium.

Uppläst, justeradt och godkändt
intyga

/J, E, Zetterberg/
/J; Landin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 30 september 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106873.

Personrelationer