Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 maj 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 maj 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid Borgerskapets
Äldstes sammanträde i Eskils-
tuna den 3 Maji 1862.

Närvarande: Herrar J. Hedlund, A. Billjer, L. F. Öster-
vall, A. F. Dahlström, L. P. Malm, J. Walén, J. Svensson,
J. Svengren, C. J. Andberg, S. Palmgren, P. Wahlström,
L. Hedlund

{§.1.}
För arrendelotterne på Stadens nya byggnadsjord
anmältes och godkändes nu följande borgesförbindelser,
neml.

För lotten N:o 1 af Jonas Larsson i Slagsta och Carl Johan
Andersson i Wallby;

För lotten N:o 2 af Fabriksidkarne Carl Victor Forssbom
och Carl Gustaf Granberg;

För lotten N:o 3 af nyssnämnde Forssbom och Granberg;

För lotten N:o 4. af Carl Gustaf Andersson i Helltorp och
Lars Fredrik Larsson i Eskilstuna;

För lotten N:o 5. af Jonas Larsson i Slagsta och Carl Johan
Andersson i Wallby;

För lotten N:o 6. af Handlanden Carl Johan Andberg och
Slagtaren Per August Johansson;

För lotten N:o 7. af samma Herrar Andberg och Johansson;

För lotten N:o 8. af Rådmannen G. I. Frössén och Apothe-
karen D. Meinander;

För lotten N:o 9 af Guldsmeden Bror Erik Skogsborg och
Handlanden C. J. Andberg;

För lotten N:o 10. af Apothekaren D. Meinander och Veterinär
Läkaren C. L. Grönvall;

För lotten N:o 11. af Handlanden A. L. Lundvall och
Fabriksidkaren C. G. Granberg;

För lotten N:o 12. af Guldsmeden B. E Skogsborg och Handl. C.
J. Andberg;

För lotten N:o 13. af Apothekaren D. Meinander och Rådm.
Frössén;

För lotten N:o 14. af Handlanden P. Wahlström och Fabr. C. F.
Sjöberg;

För lotten N:o 15. af Apothekaren Meinander och Rådman Frössén;

För lotten N:o 16. af Herr Doctor P. C. Malm och Herr C. L.
Grönvall;

För lotten N:o 17. af Rådman Frössén och Handl. J. Svengren;

För lotten N:ris 18 och 19 af Boktryckaren C. J. W. Linder och
Anders Olsson i Qvinnersta,

samt för {Djurgården}, utarrenderas till Herr D. Sjöström,
borgen
af Guldsmeden B. E. Skogsborg och Handlanden C. J.
Andberg.

{§.2.}
Företedde Ordföranden en från H:r Direktören K. Forsbergs
biträde J. W. Berglund uprättad ritning till offent-
lig promenad och anläggningar vid Djurgården, hvar-
med följde en af Berglund afgifven räkning å 75 Rd Rmt, [riksdaler riksmynt]
för hvilken räkning Berglund begärt liqvid; men
då, enl. Protocollet för den 24 October 1861, H:r
Direktören Forssberg förklarat sig kostnadsfritt, och af
välvilja för
samhället, vilja afgifva det förslag till Djurgårdens
användande och bebyggande, som uti Berglunds ritning
innefattas, förmodade de Äldste att Herr Berglund afstår från
sitt
berörde anspråk, då han om H:r Direktören Forssbergs
löfte den 24 October erinras, hvilket skulle ske
genom öfverlemnande af Protocollsutdrag till honom.

{§.3.}
Öfver förre Gästgifvaren Daniel Sjöströms till
Konungens Befallningshafvande i Länet ingifna besvär
mot Magistratens här i Staden resolution den 14:de
sistlidne April, hvarigenom Magistraten, vid meddelande
af rättighet till Herr Sjöström att hålla s.k. nykterhets-
värdshus här i Staden, förklarat honom oberät-
tigad att försälja viner, afgåfvo de Äldste såsom
infordrad förklaring, det yttrande att de Äldste
då de i frågan först hördes, väl icke
motsatte sig Herr Sjöströms ansökning i denna del
under den förutsättning att Herr Sjöström endast ämnade
försälja viner till förtäring på stället, såsom det
lärer vara brukligt å s.k. nykterhetsvärdshus,
icke hade för afsigt att bedrifva vinhandelsrörelse,
hvartill handelsrättighet och burskap erfordras,
men likväl icke tillstyrkt ansökningen i sin helhet så-
som besvärsskriften innehåller, och att för öfrigt
ifrågavarande sak rättvisligen måste bero på giltig-
heten af de skäl, som i allmänna Ordningens intresse
eller eljest legat till grund för Magistratens öfverklagade afslag,-
hvilka skäl förmodligen utvecklas i det yttrande
Magistraten i frågan afgifver.

{§.4.}
I fråga om wäganläggningen till Djurgården
från Gästgifverigränden beslöts att jemväl från
Byggmästaren And. Asplund skulle kostnadsförslag
infordras, innan denna sak vidare behandlas.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 maj 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106860.

Personrelationer