Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 februari 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 februari 1858

Anmärkning

Protocoll hållet vid Sammanträdet
med Borgerskapets Äldste å Rådhuset
den 3. Februari 1858.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg
Blomqvist Spångberg
Hård Lundberg
Berglund Stenman
Skogsborg
Wessing Ström
Östervall Kjellström
Öhman Svengren
Lindblad
Svensson
Billjer

Arrendatorn af Flackersta Hemman Herr
Notarien Lundblad hade inlemnat en skrifvelse
hvilken upplästes och lydde som följer -

"Som Gärdesgårdarne emellan Flackersta Stor-
äng och Stenby hage samt den emellan de 2:ne
Södra Gärdena varande hängnad nu i vår måste
Nystängas samt en del öfriga Gärdesgårdar
öfverstöras och pålangnas med Gärdsel, så får
jag med anledning af arrende kontractet, här-
med ödmjukligen anhålla, att från Hemmanets
Skog, desto Förr ju häldre, få härtill utkrönt
Gärdselskog till 1500. stänger samt dessutom 6. Lass
Långwed till bränsle åt Soldaten och 4 större Granar
till Grindstolpar och en ny bro i Gatan vid källan

Som någon tillgång på stör på Hemmanets skog
icke Finnes, så har jag i enlighet med Förra Åren
redan upphandlat behofvet deraf för ett belopp
af 33. Rdr [riksdaler] 16. Skilling Banco, och hvilka 33. Rd
16. Skilling Banco
jag anhåller att ur Stads Kassan återfå; Och
hvarå skriftlig anvisning torde mig meddelas.

Eskilstuna den 19. Januari 1858
/Eric Lundblad/

Efter uppläsande häraf beslöts att Herrar
Spångberg, Öhman och Berglund, som
äfven åtogo sig, att åt Notarien E. Lundblad,
på Flackerstaskogen werkställa utsyning
af Gädsel 1500 stänger, 4 granar till Stolpar
och broar, samt 6 Lass långved åt Soldaten;
Och beslöts att åt Notarien Lundblad skulle
af Stads kassan utbetalas 33. Rdr 16 Skilling Banco i
ersättning för af honom uppköpt stör

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 februari 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106858.

Personrelationer