Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 december 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 december 1851

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste uti
Eskilstuna den 3 December 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Leda-
möterne Herrar C. A. Groth, C. E. Lennmalm,
W. A. Öhman, Aug. Bohm, B. E. Skogsborg, O. F.
Swalling, C. Spångberg, P. A. Thysell, P. G.
Winterqvist, J. Landin, E. Haglund, H.
Dahlberg, och J. E. Ekström.

§.1.
S.D. Upplästes författade, till Kongl. Maj:t
ställda underdåniga beswär öfwer Konungens Be-
fallningshafwandes i Länet Utslag af den 11:te
nästlidne November i frågan om förändrade grun-
der för borgerliga taxeringens utgörande här i
Staden, tillika med de till Konungens Befall-
ningshafwande af så wäl serskildta Magistraten
som Handlanden Björk i ämnet afgifne
serskilda förklaringar; Och skulle beswären,
hwilka till dess ordalydelse gillades, afsän-
das jemte de till saken hörande handlingar,
med först härifrån till Stockholm afgående
post.

Uppläst, justeradt och godkändt intyga

/W; A; Öhman/
/C; Spångberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 december 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106857.

Personrelationer