Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 december 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 december 1851 (2)

Anmärkning

{Den 3:dje December 1851, å Rådhuset.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar C. A. Groth, C. E. Lennmalm, W. A. Öhman, Aug. Bohm,
B. E. Skogsborg, O. F. Swalling, C. Spångberg, P. A. Thysell,
P. G. Winterqvist, J. Landin, E. Haglund, H. Dahlberg och
J. E. Ekström.

§.1.
S.D. Upplästes författade, till Kongl. Maj:t ställda underdåninga beswär
öfwer Konungens Befallningshafwandes i Länet Utslag af den 11:te näst-
lidne November i frågan om förändrade grunder för borgerliga taxe-
ringens utgörande här i Staden, tillika med de till Konungens Be-
fallningshafwande af så wäl serskildta Magistraten som Handlanden
Björk i ämnet afgifne serskilda förklaringar; Och skulle beswä-
ren, hwilka till dess ordalydelse gillades, afsändas jemte de till saken
hörande handlingar, med först härifrån till Stockholm afgående post.

(Uppläst, justeradt och godkändt intyga
/W. A. Öhman./
/C. Spångberg/).

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 3 december 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106856.

Personrelationer