Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 oktober 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 oktober 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den
28 October 1862.

{Närvarande:} Herrar J. Hedlund, J. W. Widberg, S. Palmgren,
P. Wahlström, B. E. Skogsborg, L. P. Malm, J. Svengren,
W. A. Öhman, C. A. Lundberg, Em. Svalling, C. J. Andberg,
L. F. Österwall, A. F. Dahlström, A. Lindblad, A. Billjer.

{§.1.}
Sedan föreståndaren vid härvarande gasverk Herr C. O.
Thomson erhållit del af Borgerskapets Äldstes den
11 sistlidne September anställde val af Gode män till
afgörande af tvistefrågan om regleringskranarnes behö-
righet på gatulyktorna; så hade Herr Thomson
hos de Äldstes Ordförande tillkännagifvit att å gas-
verkets sida blifvit till Gode män i saken utvalde
Herrar Ingenieurerne Theofron Boberg här i Staden
och Hammar i Stockholm; Och beslöts nu att
Stadens Gode män skulle om gasverks Föreståndarens
val underrättas och dervid den önskan uttryckas
att Herr L. F. Ståhlberg på Ståhlfors ville taga be-
fattning med Gode Männens sammankallande för frågans
behandling på sätt Contractet om Gaslysningen bestäm-
mer.

{§.2.}
Kontrollören vid härvarande Bränneri Herr C. F. Oldberg
hade hos Konungens Befallningshafvande i länet den 20
dennes inrapporterat att något vittne vid bränneriet
nu ej blifvit af Stadens Äldste utsedt, hvarefter Kng:s
Befh:de anmodat Magistraten här i Staden att deröfver infordra
de Äldstes förklaring och der med jemte eget utlåtande till
Kng:s Befh:de inkomma.

Med anledning häraf förklarade Borgerskapets
Äldste att, vid sammanträde den 9 Januari detta år,
Målaremästaren W. A. Öhman blifvit utvald till
vittne vid Kopparslagarn Alfred Norrmans härvarande
bränneri under bränvinsbränningsterminen 15 Mars
- 15 April; att sedermera icke något sådant vittne
blifvit utvaldt; och att Borgerskapets Äldste denne
dag utsett ofvanbemälte Öhman, att vara
vittne vid ifrågavarande bränneri under innevarande
års återstående Brännings-
terminer.

{§.3}
Målaremästaren W. A. Öhman utsågs till
vittne vid Kopparslagaren Alfred Norrmans
bränneri här i Staden under innevarande
års återstående Bränningsterminer mot arfvode
af 2 Rd om dagen.

{§.4.}
Församlingens Pastor Herr Contracts Prosten U. Lundgren
hade, med omförmälande deraf att ett barnhem
här i Staden vore påtänkt att inrättas, i skrifvelse
till de Äldste anhållit att de Äldste måtte, så vidt
görligt är, uplåta till lokal för barnhemmet de
rum i nya Skolhuset, som voro afsedda för läraren
i Folkskolan, men af denne, såsom åtnjutande hyres-
medel, icke komme att tillträdas; äfvensom Herr
ContractsProsten, efter aflemnandet af denna skrif-
velse, muntliga till de Äldstes Ordförande nämnt
att meningen vore att rummen skulle begäras mot
hyra.

Häröfver hörda, förklarade de Äldste, att, som
annat förslag till de ifrågavarande rummens användande
blifvit väckt, deröfver de Äldste icke egde ingå
i Pröfning, de Äldste af denna anledning icke
funno sig kunna Herr Contracts Prosten Lundgrens
framställning bifalla.

{§.5.}
Hemställde Arrendatorn till Flackersta Herr
W. A. Öhman huruvida icke Staden ville bekosta
tegel till täckandet af logen vid hemmanet, då
Herr Öhman åtog sig att framskaffa teglet
till stället och bekosta allt arbetet.

Med afseende derpå att skogen kan sparas om
logtaket blir täckt med tegel, förklarade Borgerskapets
Äldste sig vilja ingå derpå att till Herr Öhman
lemnades contant 50 Rd Rmt [riksdaler riksmynt], mot det Herr
Öhman sjelf bekostade och ombesörjde taktäckningen
och åtog sig att vid arrendets slut aflemna logen
med i godt skick varande tegeltak, utan ersättning.

Herr Öhman förklarade sig härmed åtnöjas.

{§.6.}
Med tillkännagifvande att i laga skifte en areal af
omkring 5 tunnland från Svallinge tillkommit Flackersta
Storäng, som enligt contractet skall vara till bete upgifven,
af hvilket tillkomna stycke 1 tunnland vore både vanhäfdadt och
i öfrigt af dålig beskaffenhet, begärde Herr W. A.
Öhman att få denna areal från Storängen afstänga,
upplöja och förbättra med tjenlig skötsel, samt åter
utsläppa till Storängen, då den blifvit för-
bättrad, hvilket skulle inträffa år 1867 efter slåttern.

Herrar S. Palmgren och C. A. Lundberg kommitte-
rades att på platsen bestämma vidden af den mark
som på föreslaget sätt serskildt behöfva skötas; och
biföllo Borgerskapets Äldste Herr Öhmans framställning.

wid Protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/L, P. Malm/
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 oktober 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106847.

Personrelationer