Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1859

Anmärkning

Protocoll vid sammanträde med Bor-
gerskapets Äldste i Eskilstuna den
28 Junii 1859.

Närvarande:
Ordföranden Herr Joh. Hedlund samt
Ledamöterne Herrar L. F. Östervall, B. E. Skogsborg
A. Lindblad, J. W. Widberg, O. F. Svalling,
P. Wahlström, P. G. Winterqvist. C. A. Lundberg.
E. Kjellström. L. J. Strand. E. Haglund.
C. G. Berglund. P. E. Blomqvist. W. A. Öhman.
Jaq:s Svensson. F. Bovin.

{§1.} Beslöts att hos Magistraten skulle begäras Auction till
den 25 nästkommande Julii för utarrenderande af det
till Stadens disposition uplåtne hemmanet Flackersta på
de vilkor som vid sammanträde med Stadens innevånare
inför Magistraten den 18 sistlidne Maji blifvit bestämde; och
an-
sågs att kungörelsen av denna Auction borde både upläsas
från Predikstolen i Stadens Kyrka och intagas i alla Nummer
af Eskilstuna Allehanda, som under tiden utkomma.

I sammanhang härmed beslöts äfven att Borgerskapets
Äldste skulle sammanträda på eftermiddagen den 25 Julii
för att pröfva antagligheten af vid Auctionen skeende anbud.

Uti protocollet skulle antecknas, att Herr P. G. Win-
terqvist var från ofvanstående beslut i så måtto skiljaktig,
att han ansåg det borde hemmanet Flackersta utarrenderas
på de villkor, som i ett föregående contract med Manufac-
turisten Per Adolf Lundberg, i lifstiden, varit intagne, och
icke
i enlighet med hvad Stadens innevånare den 18 sistl. Maji
beslutat.

{§.2.} Sedan Stadens innevånare updragit åt Borgerskapets
Äldste
att å Stadens innevånares vägnar afgifva förklaring öfver
Rector
Scholae P. Axenborgs hos Konungens Befallningshafvande i
Nyköping anförde besvär deröfver att Stadens innevånare be-
slutat upförande af ett Folkskolehus på Stadens Skolhus-
tomt; så föredrogos nu dessa besvärshandlingar, hvarefter
de Äldste funno sig höra i förklaringen framhålla föl-
jande omständigheter, neml. att den plats, som för Folkskolan
vore behöflig, icke för närvarande och på många år begagnats
till skolungdomens nytta och nöje, utan disponerat ensamt af
Skolans nuvarande Rector, hvilken förvandlat denna del af
Skolgården till Köksträdgård åt sig; att Folkskolan här i
Staden, hvilken sedan blef en förberedande klass
i Elementar Skolan, från början blifvit anlagd och bebyggd
på den tomtplats der de nyare Skol-klasserna, d.v.s. nuvarande
Elemen
tar Skolan, sedermera inrymdes, så att skolhustomten
både af ålder varit och ännu är gemensam plats för de nu
igen åtskiljda skolorna; att den beslutade byggnaden af
Folksko-
lehuset sålunda endast är att betrakta såsom en utvidgning af
folkskolelokalen på dess egna tomt; att vid tiden då det af
Rector Axenborg åberopade Kongl. Brefvet den 25 Jan. 1841
utfärdades, Folkskolan, såsom förberedande klass, utgjort en
del af Elementar Skolan och att fördenskull den i Kongl.
Brefvet omnämnde lilla trädgården anslagits jemväl till nytta
och nöje för Ungdomen i Förberedande Klassen eller Folkskolans
och tillhörer således icke ensamt Elementar Skolan i dess när-
varande skick, utan lika mycket Folkskolan; och att då Staden
icke eger någon annan till läge och byggnadsgrund så lämplig
plats för folkskola som den stora och rymliga skolhustomten, de
Äldste å Stadens innevånares vägnar måtte anhålla om besvä-
rens ogillande samt fastställelse å Stadens innevånare ifråga-
varande beslut.

Med denna förklaring skulle åtfölja planritning å skolhustomten
till uplysning om det stora utrymme derstädes finnes för ett
Folkskole-
hus.

{§.3.} Föredrogs och uplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution
den 13 sist. Maji angående jords uplåtande för Stadens
hamnanläggning.

Resolutionen skulle till Magistraten öfverlemnas.

Uppläst och Justerat
/W; A; Öhman/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106844.

Personrelationer