Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1850 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1850 (2)

Anmärkning

{Den 28:de Junii 1850.}

Närwarande: Ordföranden, Herr J. A. Möller och Ledamöterne,
Herrar J. E. Zetterberg,
Aug. Bohm, C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, W. A. Öhman, C. G. Söderholm, O. F.
Swalling, H. Dahlberg, C. Spångberg, L. A. Hårdh, J. E. Ekström, E. Haglund,
J. W. Möller, P. G. Winterqvist, S. M. Bruce, J. Hedlund, F. Bowin, C. A.
Lundberg, samt protokollsföranden.

{Den 28 Junii 1850.}

§.1.
S.D. Sedan Borgerskapets Äldste nu warit i tillfälle beskåda uppgjord
plan och kostnadsförslag för uppförande af ny stallbyggnad wid gästgifwar-
gården här i Staden, derå entreprenadauktion den 17 i denna månad war ut-
satt att för sig gå inför Magistraten, men, i anledning af derwid förekomna
hinder och då derwid gjorda anbudet, 750 Rd B:co [riksdaler Banco]
wilkorligen antogs blef upp-
skjuten intilldess Borgerskapets Äldste först blifwit om ärendet närmare
underrättade, för att utaf handlingarne taga erforderlig kännedom, beslöto
nu Borgerskapets Äldste, att kungörelse utfärdas om ny entreprenadauk-
tion för ifrågawarande ändamål, att förrättas inför Magistraten Månda-
gen den 8:de instundande Julii, med twänne alternativ af skeende anbud,
deraf det med största fördel för Staden skulle afses wid antagandet.

De sålunda bestämda alternativen eller wilkoren äro:
1) att entreprenören efter kostnadsförslaget och plan i sin helhet lemnar
sitt anbud
hwilket antages, om inroparen, sedan borgen för arbetets ordentliga fullgörande
blifwit ställd öfwertager samt i och för byggnaden anwänder dertill framkörda
och af Staden bekostade materialier af sten, timmer och bräder efter inköpspris;

2) att anbud aflemnas å arbetskostnaden för byggnadens uppförande af den
minstbjudande då materialierne tillsläppas af Staden.

Efter det dessa grunder blifwit godkända, skulle kungörelse om auktio-
nen uppsättas och aflemnas till Magistraten, samt kungörelsen uppläsas från
predikstolen i Stadens Kyrka Söndagarne den 30 i denna månad och den
7 Julii, och annons derom införas i Stadens Tidning Onsdagen den 3 och
Lördagen den 6 i sistnämnde månad, innehållande, att auktion å ifrå-
gawarande byggnad kommer att för sig gå inför Magistraten Månda-
gen den 8:de Julii, och det med klubbslag då bekräftade anbudet owil-
korligen antagas sedan Borgerskapets Äldste fått en timmas betänketid
att pröfwa antagligheten af det gjorda anbudet.

Protokollsutdrag häröfwer skulle expedieras och aflemnas till
Magistraten.

§.2.
S.D. Enligt beslutet wid sammanträdet den 14 i denna månad hwad
Borgerskapets Äldste bestämt sig för att å Stadens wägnar upptaga ett
af Herr Direktören Chr. Zetterberg utlofwadt lån å 4,400 Rd B:co,
[riksdaler Banco] till
anwändande för pågående nybyggnad af Stadens rådhus; men som nu
anmäldes att Staden för närwarande icke behöfde mera än 2200 Rd B:co,
hwilka den 1 October detta år skola för uppgifna ändamålet utbetalas; så
utfärdades nu skuldsedel å detta sistnämnde belopp och underskrefs.
äfwenledes bifölls af Herr Ordföranden i sammanhang härmed fram-

{Den 28 Junii 1850.}

ställda proposition uti dessa 2200 Rd B:co nu få till annan person utlånas,
emot
nöjaktig säkerhet och förbindelse att till den här förut uppgifna tiden
återbetalas.

§.3.
S.D. Fråga uppstod härefter till behandling att, i anseende till Stadsläkaren,
Herr Doktor A. F. Alforts uppnådda höga ålder och hans oförmåga att för
sjuklighet kunna bestrida läkarwården, gå i författning om anskaffande
af ytterligare en läkare, hwilket med afseende å Stadens stora folk-
mängd är af behofwet högligen påkalladt.

Närwarande Ledamöter förenade sig i den åsigt, att Herr Doktor
Alfort kommer att i sin lifstid bibehållas wid den af honom utaf Stads-
Kassan för närwarande innehafwande lön, men att anmälan om behof-
wet ytterligare af en läkare genom utdrag af protokollet framställes till
Magistraten, med anhållan derwid, att annons införes i allmänna Post-
och Inrikes Tidningar derom, att en så beskaffad läkarebefattning är här
i Staden behöflig, och att den blifwande läkaren tillförsäkras af Staden
erhålla samma lönewilkor, som Herr Doktor Alfort nu åtnjuter.

§.4.
S.D. I fråga om den af Herr Commissionslandtmätaren J. Hjelmerus
ingifne å 42 Rd 10 Skilling Banco sig slutande räkning för undersökning rågån-
garne omkring Kronohemmanet Forss, i hwilka kostnader Staden skulle
deltaga till hälften, beslöts att denna utgift 21 Rd 5 Skilling Banco kom-
mer att för Stadens räkning utbetalas af Stads Bokhållaren, som genom
utdrag af protokollet härom kommer att underrättas.

§.5.
S.D. Beslöts Borgerskapets Äldste att genom protokollsutdrag, som skulle
meddela Magistraten i staden, hos Magistraten få ombesörjdt att utwäg
beredes till försörjning och tjenlig sysselsättning åt den för sitt wåldsamma
sinnelag och wildsinta uppförande från profkur i Nyköping nu återkomma,
här i Staden mantalskrifne Gelbgjutaren Johan Lagerqvist.

§.6.
S.D. Enligt lydelsen af 1833 års för Staden utfärdade Reglemente, i hwars 1 Art
8§. stadgas, att Notarie skall finnas uti Magistraten och Rådstufwu Rätten
för protokollsföringen anställd, samt då denna befattning nu i några år icke
warit tillsatt, beslöts, att Magistraten skulle anmodas låta i allmänna
Post- och Inrikes Tidningarne införa kungörelse om att ifrågawarande tjen-
stebefattning är ledig och kommer att efter wanlig ansökningstid återbesättas
inom i kungörelse bestämd tid, samt att den för befattningen utgående,
till 250 Rd B:co för år bestämda, löner från och med den 1:sta instundande

{Den 28 Junii 1850.}

Julii icke utbetalas af StadsKassan, utan bespare för dess räkning, intilldess
ärendet af Magistraten hufwudsakligen afgöres.

Utaf detta beslut lemnades det genom protokollsutdrag både åt Ma-
gistraten och Stads Bokhållaren.

§.7.
S.D. Borgerskapets Äldste beslöto att genom protokollsutdrag anmoda
Magistraten benäget ingå med hemställan till Kongl. Styrelsen öfwer
fängelser och Arbetsinrättningar i Riket att utrymme beredes uti under
nybyggnad warande rådhuset i Staden för anbringande på framsidan
mot torget af ett tornur och en ringklocka.

(Uppläst, justeradt och godkändt, intyga
/J. A. Möller./
/Bruce./
/J. E. Ekström./
/C. E. Lennmalm./
/P. A. Thysell./
/W. A. Öhman./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 28 juni 1850 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106842.

Personrelationer