Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapets
Herrar Äldstes sammanträde å
Rådhuset i Eskilstuna Freda-
gen den 27. Maij 1859.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund
samt Herrar C. A. Lundberg
J. W. Widberg J. Svengren
B. E. Skogsborg P. G. Winterqvist
L. F. Östervall C. Spångberg
A. Billjer Fr. Bovin
P. E. Blomqvist

1:o Förekom Frågan om hwaraf Ombud
att öfvervara Sammanträdet vid Lännes
angående Hjelmarens Sänkning hvarvid
Stadens Äldstes närvarande Ledamöter
För detta ändamål valdes Handlanden Herr
A. Billjer, och anslogs åt Ombudet till
Resekostnad 30. Rdr RGS., [riksdaler riksgäldsmynt] Det Förut
valde Ombudet Herr Fabrikör Ståhlberg
hade inför Magistraten afsagt sig
detta Förtroende

2:o Upplästes en Från Fabrikören C. J.
Westerberg till Magistraten inlemnad
skrift så lydande

"Till Magistraten och öfrige Röstägande i
Eskilstuna,

Undertecknad som i flera år användt
vinden å stadens Sliphus N:o 47 till
Machin werkstad, och derigenom nödgats
hyra Smedja på annat ställe, långt afskildt från
den egentliga verkstaden, har med misströstan
Om någon förkofran Funnit det med denna
Anordning vara omöjligt att till någon del ut-
vidga werkstaden genom en Ökad Arbetspersonal,
som ju större den är behöfver vara mer Consentrerad,
och då jag är öfvertygad Magistraten med välvilja
upptager alla Förslag som i någon mån kunna medver-
ka till manufakturens befrämjande hoppas jag
äfven att Magistraten och Stadens röstägande
innevånare ej draga i betänkande bevilja min Ödmjuka
anhållan om plats för en Smedje-byggnad wid nordvestra
sidan af Sliphuset N:o 47. på den lilla holme der Fordom
något slipverk lärer varit byggt, antingen med ägande
rätt, mot en viss årlig skatt till staden, eller på vissa år.
På det att watten afloppet ej det ringaste må blifva
hämadt torde byggnaden i händelse af behof få sträcka
Sig med ena ändan till den stora holmen på hvilken
Stångjerns-hammaren är belägen och der tillräckligt ut-
rymme Finnes För grunden utan att den blifver skad-
lig För vattenrännan. Eskilstuna d. 18. Maij 1859.
/C. J. Westerberg/

Som Stadens Äldste, till Följd af att nämnde Slip-
hus är Försäkrad i Länets allmänna Brandstods
bolag, ansåg att den begärde Byggnaden komme
att hafva menliga Följder för dess nära läge
till Sliphuset i afseende å dettas assurance, så
afslogs Herr Westerbergs begäran härutinnan.

3:o Inlemnades af åkaren O. R. Hellström Debitsed-
lar å Krono och Stadsutskyllder för år 1858. ut
skrifne af Stadens Cassör, med begäran att från
de deri Debiterade beloppen blifva befriad
hvilket af de Äldste beviljades på grund af
Företedde för samma år, af Mariefreds
Stads uppbördsman qvitterade samma
Slags utskyllder innefattande äfven
Fattigvårds afgift, hvarigenom upplystes
att Hellström nämnde år derstädes varit
skrifven och Taxerad.

Uppläst och Justerat
/B, E, Skogsborg/
/L; F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106838.

Personrelationer