Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1835

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1835

Anmärkning

Protocoll, hållne wid
sammanträden af Eskilstu-
na Fristads Äldste, nedan-
skrefne dagar - År 1835.

{Den 27 Maji.}
Närvarande: Ordföranden Herr Directeu-
ren Zetterberg, samt Herrar: Widlund,
Follin och Möller, Lejdesdorff, Klejn
C. L. Öberg, P: A: Lundberg, J. Eijlitz, Ny-
strand och Ståhlberg.

{§1.}
S:D: Herr Ordföranden föreviste och
upläste en Ansökan af LiesmedsGe-
sällen Jonas Wallén om Burskaps
vinnande på Liesmedshandtering, hvil-
ken Ansökan, i anseende till bifogade
betyg om god frejd och skicklighet
i handtverket af de Äldste bifölls.

[MARG:{J: Walléns
Ansökan
om Burskap
på Liesmi-
de-}]

{§2}
S:D: Uplästes af Herr Ordföranden
en Kongl. KammarCollegii Resolution,
rörande Kyrkogårds- och SockneStugu-
Byggnads Underhåll; hvarefter beslöts
att hos Herr Pastor Nyqvist bör an-
mälas, det tillfälle må beredas
Stads- och Landsförsamlingarnes de-
puterade, att sammanträda för öfver-
enskommelse härom; I öfrigt förbe-
höllo sig Stadens Äldste att Kongl
KammarCollegii Utslag i detta Ämne
måtte genom Beswär hos Kongl Maj:t
blifwa förändradt, och att Stadens
Innevånare må uti SockneStufwu-
byggnad och Kyrkogårds planering
och Stängsel, endast till en Tredje-
del deltaga; men uti Prestegårds- och
Kyrkobyggnad till en Fjerdedel.

[MARG:{Kongl
Kammar-
Collegii
Resolution
d. 11 Febr:
1835.
rörande
Sockne-
Stugu
Byggnad
och Kyr-
kogårds
underhåll}
m.m.]

{§:3.}
S:D: Uplästes af Herr Ordföranden
Be-
svärshandlingar rörande Eskilstuna
Fristads. Auctions kammmare, hvar-
vid Herr Ordföranden jemte flere leda-
möter yrkade att inkomst af
Auctionswerket härstädes borde till någon
del tillfalla StadsCassan; hwarfö-
re Samtelige närwarande Stadens
Äldste öfverenskommo att genom
Herr Directeuren Zetterberg, och med
hans bifall, påminnelsers afgif-
vande härutinnan skulle ombesör-
jas.

[MARG:{Påmin-
nelsers
afgifvan-
de, röran-
de Aucti-
onsKam-
maren
i Eskils-
tuna
Fristad.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 27 maj 1835,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106835.

Personrelationer