Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 februari 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 februari 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med
Stadens Äldste å Rådhuset i Eskilstuna den 26.
Februari 1861.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar L. F. Östervall C A. Lundberg
J; W; Widberg Joh. Wahlén
P. Wahlström C. Spångberg
L. A. Hård L. J. Ström
Eric Haglund
C. E. Stenman

1:o Kongl. Maj:ts nådiga utslag af den 13. Maij 1859. rörande
den s.k. klockarefrågan hade till Lösen från konungens
Befallningshafvande i Länet, till Stadens Äldste anländt,
och skulle nämnde Lösen 15. Rdr Rmt [riksdaler riksmynt]
genom Stads Cassören
Jernbergh af Stads Cassan utbetalas.

2:o Företogs ånyo till behandling den uppskjutna frågan
om Gasbolagets Taxa i s.k. Fittinge, hvarvid Ordföranden
företedde skriftliga svar från Götheborg och Norrköping
rörande dessa Städers Taxor i nämnde hänseende, hvaraf
de Äldste dock ej kunde erhålla någon ledning för sina
bestämmelser, men på grund af en företedd Eng. Taxa
å samma slags effecter samt äfven till följd af 16.§:
i det Contract Herr Beatley med Staden upprättadt
ansåg de Äldsta den af härvarande Gasbolag till
fastställelse lemnade Taxan vara mycket för hög,
hvarföre projekterades att nedsättning af 15%, borde
kunna göras äfvensom att den serskildta förhöjningen i
Taxan för kortare inledningar borde till hälften
nedsättas. Häröfver skulle ett skriftligt anförande till
Magistraten uppsättas, och före dettas inlemnande till
Magistraten skulle ett nytt sammanträde äga rum
för genomseendet och underskrifvandet häraf

Justeradt:
/C, Spångberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 februari 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106822.

Personrelationer