Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 februari 1852

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 februari 1852

Anmärkning

{Den 26 Februari 1852.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar C. E.
Lennmalm, C. A. Groth, W. A. Öhman, P. A. Thysell, J. Hed-
lund, J. Landin, J. E. Ekström, H. Dahlberg, F. Bowin, C.
Spångberg, E. Haglund och Herr C. G. Söderholm, hwilken
sednare tillika med Herr Landin bewakat Stadens talan
uti den fråga, hwarom 2§. här nedan förmäler.

§.1.
S.D. Uti ingifwen ansökning, som upplästes, anhöll arrenda
torn af det Staden tillhöriga hemman Flackersta, Stadswakt-
mästaren W. Th. Nibelius, att få utsyning af stängselfång
för hemmanets behof äfwensom af sex lass wed åt Soldaten,
hwilken begäran sålunda bifölls, att arrendatorn skulle efter
utsyning berättigas å Flackersta skogen erhålla 1000 st gärdsel
äfwensom rätt för arrendatorn att uppköpa 1000 st öfwerstör
och 500 st täppstör att ersättas af Stads Cassan, och Soldaten
sex lass wed, hwilken utsyning uppdrogs åt Herrar Öhman,
Haglund och Spångberg att ombesörja, äfwensom det ansågs,
att circa 50 famnar wed böra upphuggas och uppläggas å
Fattigwårdsgården emot betalning af 32 Skilling rg:s:r [riksgäldsmynt]
för upphuggnin-
gen per famn, och att anwändas för Fattigwårdens behof.

§.2.
S.D. Upplästes författad wadeinlaga till Kongl. Swea HofRätt
uti från Wester Rekarne Härads Rätt wädjade saken emellan
Eskilstuna Stad och Tunaforss Bruks ägare, angående bättre
rätt till åtskilliga å lägenheten Westermarken gjorda in-
kräktningar, hwilken inlaga skulle renskrifwas och tillika
med fullmakt för ombud i Stockholm afsändas med nästa
härifrån afgående post.

(Uppläst, justeradt och godkändt intyga
/C. Augst Groth./
/C. Spångberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 26 februari 1852,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106821.

Personrelationer