Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 september 1835

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 september 1835

Anmärkning

{Den 25: September:}

Närvarande: Herr Directeuren Zetterberg
samt Herrar Widlund, Forssberg, Grönstrand,
Hellstedt, Nystrand, Bonnivier, Svahn, Ståhl-
berg och Ejlitz.

{§:6.}
S.D: Uplästes af H:r Ordföranden Hand-
lingar, hvarpå stämning, utverkad
af H:r Bruks Patronen Halenius å Es-
kilstuna Fristads samtelige Innevånare
grundar sig, rörande återvinning af
en del af Westermarken till Thuna-
forss Bruk ifrån Fristaden.

De Äldste öfverenskommo efter öfver-
läggning, att anmoda Herr Borgmästa-
ren Hallström, att genstämma Hale-
nius ock att framgent vid hand-
läggningen af Målet utföra Borger-
skapets talan så wäl i Under - som
öfver Rätter, hvartill Fullmagt af
Stadens Äldste skulle till Herr Borg-
mästaren utfärdas.

[MARG:{Genstäm-
ning å
Halenius
jemte
Ombuds
Befull-
mägtigan-
de att
gensvara
uti Må-
let, an-
gående
Wester-
marken.}]

{§:7.}
S. D. Beslöts att till Kongl Maj:t in-
gifva en underdånig petition att, emot
en determinerad summa af 16,934 R:d:r [riksdaler]
43 skilling 4 r:st:n [runstycken] Banco, det måtte warda
Eskilstuna
Fristads Innevånare i Nåder beviljadt, att få,
på underdånigst föreslagne betalningsvilkor
inköpa öfverlopps Wattenverken tillhörige
Carl Gustafs Stads KronoGevärsfactorie, hvilken
underdåniga anhållan, som nu uplästes,
skulle till Kongl Maj:t genom Dess
CommerceCollegium i underdånighet
ingifvas.

[MARG:{Suppliqe
till Kongl
Maj:t, om
inköp
af Öfver-
loppsvat-
tenverken
vid. Carl
Gustafs
Stad}]

§:8.
S:D: Förevistes och uplästes af Herr
Directeuren Zetterberg, en ifrån Ma-
gistraten till stadens Äldste remitte-
rad Ansökan af Handelsmannen
Lars Widlund, att öfver det emellan
hans Sjöbyggnad och Stora Strömbron
warande träsk så, efter bifogad
ritning, upföra Brädstånd af
44 alnar i längden, 3 1/4 al i bredd
och 4½ alnar i höjd.

Herr Directeuren Zetterberg an-
såg tillbörligt att, jemlikt Magistra-
tens Resolution den 21 innevarande
September, Stadens Äldste borde af-
gifva sitt yttrande uti ifrågavaran-
de sak, hvarförutan föl-
jande Herr Directeurens skrift skul-
le i Protocollet intagas:

"Herr Widlunds ansökan m.m."

Källarmästaren Forssberg hade,
för sin del, intet att invända
emot Widlunds ansökan; men
Herr Grönstrand, Hellstedt, Nystrand,
Bonnivier, Ejlitz, Svahn och Ståhl-
berg förenade sig i den öfver-
tygelse, att nu tillstädeswarande
minorité af Fristadens
Äldste ingalunda något yttran-
de öfwer Widlunds ofwanbemälde
ansökning kunde meddela, utan
att hela Samhället borde i det-
ta ämne höras.

[MARG:{Widlunds
Ansökan
att få
upföra
en Bräd-
ståndslängd
emellan
hans Sjö-
byggnad
och Stora
Bron.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 september 1835,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106818.

Personrelationer