Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 oktober 1858

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 oktober 1858

Anmärkning

Protocoll hållet vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den
25 October 1858.

Närvarande: Ordföranden J. Hedlund samt af
Ledamöterne: herrar J. W. Widberg
F. Bovin
W. A. Öhman
L. F. Östervall
J. Svensson
J. Walén
O. F. Svalling
A. Lindblad
C. E. Stenman
P. E. Blomqvist
A. Billjer
C. Spångberg
C. G. Berglund

{§.1.}
Uplästes Dom Capitlets i Strengnäs Utslag den 12 Octo-
ber detta år, hvarigenom det den 19 Aug. förlidet år up-
rättade, af Stadens Äldste öfverklagade, förslaget till
Klockare och Orgnist-tjenster i Eskilstuna, Klosters och
Forss församlingar blifvit fastställdt.

Enhälligt beslutades att detta Utslag skulle hos
Kongl. Maj:t i underdånighet öfverklagas; i ordnandet
af hvilken angelägenhet vidare beslöts att Herr Franz
Sjöberg i Stockholm skulle anmodas den behöfliga
besvärsskriften upsätta och, såvida tiden sådan medgifver,
densamma hitsända för förseende med de Äldstes under-
skrift; i hvilken annan händelse Herr Sjöberg skulle
af de Äldste befullmäktigas å deras vägnar besvärsskriften,
underskrifva och deras talan i saken utföra och bevaka.

Som ofvan in fidem.
/C Jernbergh/

S.D. Upläst och justerdt
/C, Spångberg/
/J, W, Widberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 25 oktober 1858,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106817.

Personrelationer