Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1861

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 24. October 1861.

Närvarande:
Herrar J. Hedlund, B. E. Skogsborg, C. A. Lundberg,
J. Svengren, L. J. Ström, C. Spångberg, L. Hedlund,
J. Walén, S. Palmgren, L. P. Malm, L. F. Östervall,
J. Svensson, A. F. Dahlström, C. J. Andberg, J. W. Widberg,
A. Lindblad.

{§.1.}
Sedan Herr Direktören K. Forssberg till Staden an-
ländt, sammanträde de Äldste nu med honom och togo
i betraktande terrängen till Djurgården, hvarefter Herr
Direktören Forssberg updrogs att uprätta alternativa
kostnadsförslag på blifvande väganläggningen dit; äfven-
som ock med honom nu aftalades att ett af hans
skickliga biträden skulle hit anlända och uprätta en
fullständig och åskådlig plan på Djurgården, derefter Herr
Direktören Forssberg kostnadsfritt ville afgifva förslag
till Djurgårdens användande och bebyggande med passande
sommarboningar.

Nämnda biträde skulle hafva 3 Rd [riksdaler] om dagen
i arfvode jemte fri resa och bostad.

{§.2.}
Widare öfverenskoms med Direktören Forssberg att
denne under sin närvaro utstakar skiljolinierne på
den Kungsladugårds jord som blifvit till Stadens
utvidgande uplåten samt lemnar förslag till denna
jords indelande i passade lotter för utarrendering.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/Joh. Walén/
/Ad. Fr. Dahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 24 oktober 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106815.

Personrelationer