Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 september 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 september 1859

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets Herrar
Äldstes Sammanträde å Rådhuset i
Eskilstuna Fredagen den 23. September 1859

{Närvarande Ledamöter}

Ordföranden Herr Joh. Hedlund, samt
Herrar W. A. Öhman Joh. Walen
B. E. Skogsborg L. J. Ström
J. W, Widberg E. Kjellström
L. F, Östervall
L. A. Hård
P. Wahlström
L. O. Wessing
A. Billjer
J. Svensson

{§:1} Ett till ordföranden från Bruks Patron
och Riddaren Herr Th. L. Bohnstedt ankommet
bref upplästes hvari Tit Bohnstedt under-
rättar det Stadens andel för väg undersök-
nings kostnaden emellan Staden och
Sparreholm uppgår till endast 46. Rdr [riksdaler] 6. Öre
ehuru Stadens Äldste enl. beslut af den
2:dra Nästlidne Mars genom dess Ombud
tecknat 75. Rdr för Sagde ändamål, Och
skulle nu omnämnde 46. Rdr 6. Öre genom
Ordföranden Herr Bohnstedt tillsändas.

{§:2} Upplästes en från konungens Befallnings-
hafvande i Länet till Magistraten ankommen
skrifvelse daterad den 3. September 1859. med
anmodan att erinra Stadens Äldste om
dess åliggande, att, enl. 57. §. i Kongl. Maj:ts
Nådiga Förordning af den 27. November 1857
angående willkoren för Bränvins Tillverkning,
utse wittne för att vid Bränvinets uppmätning
och profning närvara, som och, att innom
månadens utgång inkomma med uppgift å
den sålunda utsedde personens namn
och hemvist, efter hvars uppläsande närvarande Leda-
möterna valde Målaremästaren Herr W. A. Öhman.

{§:3.} Upptogs det sedan Föregående sammanträde upp-
skjutna afgörandet, rörande Arrendatorn af
Flackersta, Herr Notarien Lundblad, Om vid nämn-
de hemman liggande wed, huggen af hemmanets
Skog hvarom Herr Lundblad ingifviten förkla-
ring det nämnde wed var upphuggen af det till
Gärdsellutsynande wirket, och hvartill detsamma
skulle vara odugligt. Som trenne närvarande
Ledamöter varit och synat nämnde ved förkla-
rade, att densamma varit fullkomligt ända
målsenlig för klyfning till Gärdsel; så be-
slöts nu, att den Ofta nämnde weden utgöran-
de cirka 3½ famnar ej skulle af Herr Lundblad
få afhämtas utan blifva Qvarliggande till
tjenligt väglag inträffar, för att då för
Stadens Fattigvård afhämtas, hvarförutan de
långveds knubbar som äfven derstädes ligga
upphuggna skola för hemmanets behof använ-
das, om ej förr, än af den tillträdande Arrendatorn.

{§:4.} Skulle Stadens Äldste sammanträda å den blif-
vande Hamnen vid Carl Gustafs Stad, Tisdagen
den 27. September kl: 4. eft. m. För att dels utse om
vägen till hamnen bör tagas annorlunda än
Chartan deröfver utvisar, som och att vid sam-
ma tillfälle underteckna Contracterna med
Arrendatorerna af Jorden härtill.

{§:5.} Föredrogs af Ordföranden en af Herr Stadsfiska-
len Janzon framstäld muntlig anhållan om
resekostnads-ersättning för dess reda med Bevärings
manskapet till och från Örsta Gästgifvaregård,
hvilken fråga skulle till ett blifvande samman-
träde blifa hvilande.

Uppläst och Justerat
/P, Wahlström/
/B, E, Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 23 september 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106807.

Personrelationer