Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 januari 1850

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 januari 1850

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste å Tings-
huset i Eskilstuna den 22 Ja-
nuarii 1850.

Närwarande: Ordföranden; Herr Handlanden
J. A. Möller, och Ledamöterne, Herrar
C. G. Söderholm, W. A. Öhman, Aug. Bohm, L. F.
Ståhlberg, G. I. Frössén, J. Landin, P. A.
Thysell, C. A. Lundberg, H. Dahlberg, J. W.
{Möller}, P. G. Winterqvist och J. P. Markman.

§.1.
S.D. å det Staden tillhöriga Flackesta
hemmans skog beslöts att uti så kallade gär-
desbackarne upphuggning så fort sig göra
låter skulle ske af tjugufem famnar wed
utaf för ändamålet tjenlig skog. - De Herrar
Ledamöter, som wid sammanträde uti förlidne
December månad waldes för utsyning af då be-
stämdt antal lass bränsle och öfriga skogseffekter,
utsågos att jemwäl nu, i förening med Herr
J. W. Möller ombestyra, att upphuggningen
för sig går, och att weden sedan inköres samt
upplägges å Fattigwårdsgården, för dess behof.-
Upphuggningen skullle sökas få werkställd för
möjligaste bästa pris, att i wanlig ordning
af Stadskassan utbetalas.

§.2.
S.D. För de kostnader, som blifwa en följd
af uppsättning utaf underdånig petition till Kongl.
Maj:t med anhållan om befrielse från terminpen-
ningars erläggande och de widare åtgärder, som för
ändamålet. fordras, bestämde närwarande Leda-
möter ett arfwode af Tio Riksdaler Banco;
Och åtog sig protocollsföranden att ombestyra
inlemnandet och bewakandet af denna under-
dåniga skrift, hwilken upplästes, justerades
och underskrefs samt ägde följande lydelse:

"Stormäktigste etc (Se Protokollsboken).

Uppläst, justeradt och godkändt den 25 Januarii 1850 betyga

/J. A Möller/
/G I. Frössén/
/H, Dahlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 januari 1850,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106798.

Personrelationer