Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 januari 1850 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 januari 1850 (2)

Anmärkning

{Den 22 Januarii 1850 i Tingshuset.}

Närwarande: Ordföranden och Ledamöterne H:rr C. G. Söderholm,
W. A. Öhman, Koppar-
slagaren Aug. Bohm, Manufakturisten L. F. Ståhlberg, Garfwaren G. I.
Frössén, J. Landin, P. A. Thysell, C. A. Lundberg, H. Dahlberg, P. G.
Winterqvist, J. P. Marckman, och , i ledigheten efter aflidne C. Forss-
bom, inwalde Ledamoten Manufakturisten J. W. Möller, samt Proto-
kollsföranden.

§.1.
S.D. Å det Staden tillhöriga Flackesta hemmans skog beslöts att uti så kal-
lade gärdesbackarne upphuggning så fort sig göra låter skulle ske af tjugufem
famnar wed utaf för ändamålet tjenlig skog. - De Herrar Ledamöter, som
wid sammanträde uti förlidne December månad waldes för utsyning af
då bestämdt antal lass bränsle och öfriga skogseffekter, utsågos att
jemwäl nu, i förening med Herr J. W. Möller, ombestyra att upp-
huggningen för sig går och att weden sedan inköres samt upplägges å
Fattigwårdsgården, för dess behof. - Upphuggningen skulle sökas få werk-
ställd för möjligaste bästa pris, att i wanlig ordning af Stadskassan utbetalas.

§.2.
S.D. För de kostnader, som blifwa en följd af uppsättning utaf underdånig
petition till Kongl. Maj:t med anhållan om befrielse från terminspen-
ningars erläggande och de widare åtgärder, som för ändamålet fordras
bestämde närwarande Ledamöter att arfwode af Tio Riksdaler Banko;
Och åtog sig protokollsföranden att ombestyra inlemnandet och bewakan-
det af denna underdåniga skrift, hwilken upplästes, justerades och un-
derskrefs samt ägde följande lydelse:

"Stormägtigste, Allernådigste Konung!
Eskilstuna Fristads innewånare få genom dess Äldste af Borgerskapet hos
Eder Kongl. Maj:t i underdånighet anhålla om befrielse att erlägga den
nya terminsafgiften för begagnandet af Stadens Skola.

Uti de för Staden Nådigst utfärdade Reglementen tillförsäkras, i 2§.
af det den 16 April 1771 meddeldte, alla the, som i Fristaden sig nedsätta
så wäl utrikes ifrån inkommande arbetare som inländske, att i alla tider
wara befriade från mantalspenningars erläggande samt alla andra personela
utskylder till Eder Kongl. Maj:t och Kronan både för egna personer, deras hu-
strur, barn samt efterkommande; Och uti Nådiga Reglementet af den 2 Mar-
tii 1833 §.36 förklaras förenämnde befrielse från
sådane utskylder wara till Kraft och werkan gällande. - Genom Kongl.
Brefwet den 17 November 1832 är i Nåder stadgadt, att Eskilstuna gamla
Stad och Fristad skola förenas till ett samhälle under en och samma Sty-
relse, med åtnjutande af lika friheter och rättigheter äfwensom med åta-
gande af enahanda skyldigheter samt under gemensam benämning af Eskilstuna
Fristad.

Emedan nu största delen af Borgerskapet består af Manufakturister och
Handtwerkare, som genom utgörandet af åtskilliga dryga kommunala utgifter

{Den 22 Januarii 1850.}

tillika med den år från år tilltagande fattigwården, äro af
dessa utgifter altför
mycket betungande för att kunna erlägga ifrågawarande afgift, hwilken för den
som hafwa flera barn i Skolan wore alltför kännbar, så skulle, om afgiften
komme att utgöras, största delen af Skolbarnen för medellöshet icke kunna
bewista skolan, utan då nödgas inskränka sig till
begagnande af Lankasterskolan.

Eder Kongl. Maj:t har med synnerlig Nåd städse omfattat Eskilstuna
Stads Borgerskap och manufaktur, och wi wåga derföre utbedja oss Nådigt
bifall till wår underdåniga anhållan om befrielse från terminsafgiften,
då Staden genom Kongl. Brefwet den 21 September 1833 ytterligare synes wara
dertill berättigad samt till förmodandes är, att Stiftets Biskop i underdånighet
understödjer nu begärda af werkligt behof påkallade anhållan.

Med djupaste undersåtliga wördnad, trohet och nit framhärda
Stormägtigste, Allernådigste Konung!
Eder Kongl. Maj:ts
allerunderdånigste och tropligtigste undersåter
Joh. Aug. Möller, L. F. Ståhlberg. S. M. Bruce. J. Hedlund. H. Dahlberg.
Ordförande
L. A. Hårdh. J. E. Ekström. G. I. Frössén. F. Bowin. Aug. Bohm. J. W. Möller.
J. G. Johansson. W. A. Öhman. P. G. Winterqvist. C. G. Söderholm. C. E. Lennmalm.
P. A. Thysell. O. F. Swalling. C. Spångberg. I. E. Zetterberg.
Eskilstuna den 25 Januarii 1850."

(uppläst, justeradt och godkändt den 25 Januarii 1850 betyga
/J. A. Möller./
/G. I. Frössén./
/H. Dahlberg./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 22 januari 1850 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106797.

Personrelationer