Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 oktober 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 oktober 1861

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 21 October 1861.

Närvarande:
Herrar J. Hedlund, A. Billjer, B. E. Skogsborg,
W. A. Öhman, J W. Widbrg, L. P. Malm, S. Palmgren,
C. J. Andberg, J. Svengren, C. E. Stenman, L. Hedlund.

{§.1.}
Målaremästaren W. A. Öhman utsågs till vittne
vid Kopparslagaren Alfred Norrmans Bränneri under
bränvinsbränningsterminen 15 November - 14 December,
mot samma arfvode som honom tillerkändes
förra terminen eller 2 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] om dagen.

{§.2.}
För att å Stadens vägnar profva och undersöka
lysgasen, gasmätarne samt lyktbrännarne här i Staden
innevarande vinter utsågs
herr Apothekaren C. M. Carlstedt emot ett arfvode
af 100 Rd Rmt; dock så att Herr Carlstedt er-
håller serskild betalning för justeringen af de
enskildes gasmätare. med 1. Rd 50 öre Rmt för hvarje.

{§.3.}
Tillkännagaf Ordföranden att Comminister J. Berg-
holm begärt 750 Rd Rmt för den del af hans
Nygärdsjord, som ytterligare erfordras till utläggning
af Nya Skolhustomten, och att Comminister Bergholm
icke kunnat förmås nedsätta detta pris.

Då jorden är för Staden nödvändig och bättre pris
icke genom expropriation kunde förväntas, beslöts
att köpeanbudet skulle antagas; och egde Stads-
Kassören att mot bekommande af Köpebref på
jorden Köpeskillingen 750 Rd Rmt från Stadskassan
utbetala.

{§.4.}
Förmälte Herr Palmgren att åtskillige trafikerande
och jordegare inom Fors Socken voro villige att på
egen bekostnad anlägga och underhålla en ny väg
öfver Herr Kapitenen Fries och Rustmästaren Wetter-
holms gredbygärde, till förbindande af hamnvägen
med stora landsvägen i rät linea ned till Ång-
båtsbryggan, såvida Staden ville till jordarrenda-
torerne för denna väg utgifva Arrende och derom
upgöra contract, hvarpå Arrendtorerne skulle vara
enliga att ingå, eller om utbyte af jord med nuva-
rande hamnjorden icke istället egde rum.

Wid betraktande af den fördel, som vunnes genom
detta förslags tillvägabringande, beslöts att med
Arrendatorerne Herrar Fries och Wetterholm skulle upgöras
aftal om afstånde af den mark, som för den
föreslagne vägsträckan erfordras på arrende;
vharom Hamn Deriktionen
skulle anmodas gå i författning.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/Levin Hedlund/
/L, P, Malm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 oktober 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106795.

Personrelationer