Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 januari 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 januari 1853

Anmärkning

Protocoll, hållit å Rådhuset med Borger-
skapets Äldste, den 21 Januarii 1853.

Närwarande Ordföranden J: A: Möller
Ledamöter:
Herrar J G Johansson A Lindblad
G: Dahlberg C: E: Lennmalm Fr Bowin
L: A: Hård L: F: Ståhlberg. P G Winterqwist
C: Spångberg O: F. Swalling B. E: Skogsborg
I: P: Markman W: A: Öhman H Dahlberg
J: E: Ekström E Haglund C: A: Lundberg
P A Thysell.

§ 1:
S:D: uplästes kongl krigs Collegii adwokat
Fiscal Embetets Skrifwelse om Qwarnbron,
med den förklaring att icke nämde Em-
bete öfwerklagadt, kongl. Swea HofRätts
Dom i nämde Sak.

§:2
Upplästes några Embets och Tjenste
mäns beswär, ställda till konungens
Befallninghafwande i Nyköping
till Communication med Stadens Äldste
för beswarande af nämde Skrift,
hwilken Swaromåls Skrift uplästes
och gillades, Samt skulle tilläggas att alla
wid den Borgerliga Taxering, eller Rotjämk-
ningen af Stadens Äldste närwarande Leda-
möter enhälligt bestrede, att krog afgifter-
na, som till Stadens Cassa ingå, Skulle
läggas till Fattigwården, som sökandena
yrkar, i Stället för Stads Cassan som hit-
tills skedt.

§.3.
Skulle protocoller hos Magistra-
ten uttagas, om Swejtzeri rörelsens
nedsettning af Magistraten, för socker-
Bagaren Fredrik Berggren, från bestämd
årlig afgift till Staden af SextioSex
Riksd:r [riksdaler] 32 öre Banco till Femtio Riksd:r
samma mynt. Samt NyårsRådstu
protocollen äwen begäran.

Justeradt.
/W: A: Öhman/
/L, F: Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 januari 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106791.

Personrelationer