Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 december 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 december 1859

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets
herrar Äldstes sammanträde å Råd-
huset i Eskilstuna den 21. Decemb. 1859.

Närvarande: Ordföranden Herr J. Hedlund samt ledamöterna
herrar W. A. Öhman L. A. Hårdh
A. Billjer L. F. Östervall
B. E. Skogsborg J. Svensson
P. Wahlström C. G. Berglund
P. E. Blomqvist J. Svengren
F. Bovin d.ä. E. Kjellström
L. J. Ström C. E. Stenman
O. F. Svalling C. A. Lundberg
L. O. Wessing. A. Lindblad

{§.1.}
Granskades de ritningar och kostnadsförslag å Lastbryggor
vid Eskilstuna hamn, som på begäran blifvit upgjorde af
Byggmästaren And. Asplund och Herr Kapitenen A. Grafström,
hvilken sistnämnde var närvarande för att med uplysningar tillhan-
dagå; Och funno de Äldste sig böra antaga Herr Kapitenen
Grafströms förslag till ifrågavarande lastbryggor, för hvilkas
byggande Drätselkammaren skulle anmodas gå i författning, samt
att så fort som möjligt försöka att anskaffa erforderlige mate-
rialer dertill, hvilka sedan finge af blifvande entreprenörer lösas.

{§.2.}
Då det är af angelägenhet för Staden att snart få afgjord
den på Konungens Befallningshafvandes i länet pröfning
beroende frågan huruvida Skolhustomten finge användas till
byggnadsplats jemväl åt det beslutade Folkskolehuset; men
de Äldste nu inhemtat att frågan hittills upehållits derigenom
att Herr Rector Scholae P. Axenborg, hvilken i sistlidne Augusti
månad fått handlingarne emottaga för afgifvande af påminnelser,
ännu icke aktat nödigt med sådana till Konungens Befallnings-
hafvande inkomma; fattade af sådan anledning de
Äldste nu det Beslut att Ordföranden skulle å de
Äldstes vägnar till Konungens Befallningshafvande
ingå med ansökning att Herr Rector Axenborg måtte
vid verkande vite åläggas med de infordrade påmin-
nelserne ofördröjligen inkomma.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Upläst och Justeradt.
/C, G, Berglund,/
/B. E. Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 21 december 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106790.

Personrelationer