Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1851

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1851

Anmärkning

Protocoll, hållet wid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 20 Juni 1851.

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne
Herrar Aug. Bohm, J. G. Johansson, J. E. Ekström,
F. Bowin, H. Dahlberg, J. Landin, O. F. Swalling,
C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, J. W. Möller, {C. Spångberg},
J. Hedlund, C. A. Lunderg samt de wid sista WallborgsmässoRådstufwan in-
walde Herrar C. A. Groth och A. Lindblad.

§.1.
S.D. Upplästes Kongl. Maj:ts nådiga Bref af
den 12 i denna månad, angående beredande af till-
fälle för 4:st från Eskilstuna i uppräknade yr-
ken. att besöka den i London warande expositions-
lokalen, m.m. Högst berörde kongl. Bref omförmäler.
I enlighet med utfärdad kungörelse skulle ansök-
ningar för ernående af erbjudandet wara inlemnade
till Herr Ordföranden sednast den 25 dennes, hwar-
efter fullmakt för de inwalde skulle efter bestäm-
mande af de Äldste utfärdas dagen derpå eller
Thorsdagen den 26 Juni, då sammanträde blifwer kl. 6 e.m.

§.2.
S.D. Till utarbetande af projekt om blifwande
contract med entreprenören af gästgifweriet
här i Staden; derå auktion är utsatt att förrät-
tas den 30:de i denna månad, utsågos nu Herrar
Johansson, Landin, Bohm och Ekström, hwilka
till Sammanträdet den 26:te dennes skulle hafwa
detta projekt upprättadt för justering af de då
tillstädeswarande Ledamöterne.

§.3.
S.D. Stadens Drätselkammare skulle genom proto-
kollsutdrag anmodas benäget gå i författning om
anskaffande för Stadens räkning af medel till utbetalning af de
den 1:a instundande October i och för Rådhus-
byggnaden förfallne 2200 Rd B:co [riksdaler Banco].
Upp-
Uppläst, justradt och godkändt betyga

/J. A. Möller/
/J: G: Johansson/
/C. E. Lennmalm/
/C, Spångberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1851,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106788.

Personrelationer