Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1851 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1851 (2)

Anmärkning

{Den 20 Juni 1851.}

Närwarande: Ordföranden Herr J. A. Möller och Ledamöterne Herrar Aug Bohm,
J. G. Johansson, J. E. Ekström, F. Bowin, H. Dahlberg, J. Landin, O. F.
Swalling, C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, J. W. Möller, C, Spångberg,
J. Hedlund, C. A. Lundberg samt de wid sista WallborgmässoRåd-
stufwan inwalde Herrar C. A. Groth och A. Lindblad.

§.1.
S.D. Upplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Bref af den 12 i denna månad, angå-
ende beredande af tillfälle för 4:sta från Eskilstuna i uppräkande yrken
att besöka den i London warande expositionslokalen, m.m, Högst berörde
Kongl. Bref anförmäler. I enlighet med utfärdad kungörelse skulle ansök-
ningar för ernående af erbjudandet wara inlemnade till Herr Ordföran-
den sednast den 25:te denne, hwarefter fullmakt för de inwalde skulle
efter bestämmande af de Äldste utfärdas dagen derpå eller Thorsdagen
den 26 Juni, då sammanträde blifwer kl. 6 e.m.

§.2.
S.D. Till utarbetande af projekt om blifwande kontrakt med entrepre-
nören af gästgifweriet här i Staden, derå auktion är utsatt att förrättas
den 30:de i denna månad utsågos nu Herrar Johansson, Landin, Bohm
och Ekström, hwilka till sammanträdet den 26 Juni skulle hafwa
detta projekt upprättadt för justering af de då tillstädeswarande Leda-
möterne.

§.3.
S.D. Stadens Drätselkammare skulle genom protokollsutdrag anmodas
benäget gå i författning om anskaffande för Stadens räkning af medel
till utbetalning af de den 1:sta instundande Oktober i och för Rådhus-
byggnaden förfallne 2200 Rd B:co. [riksdaler Banco]

(Conceptprotokollet uppläst, justeradt och godkändt, betyga
/J. A. Möller,/
/J. G. Johansson,/
/C. E. Lennmalm,/
/C. Spångberg./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 20 juni 1851 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106787.

Personrelationer