Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 september 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 september 1859

Anmärkning

Protocoll Fördt vid Borgerskapets Herrar
Äldstes Sammanträde å Rådhuset i Eskils
tuna den 2. September 1859.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr J. Hedlund
J. W. Widberg C. Spångberg
P. Wahlström C. E. Stenman
J. Svensson E. Kjellström
L. O. Wessing J. Svengren
A. Lindblad C. A. Lundberg
B. E. Skogsberg
L. F. Östervall
C. G. Berglund

§:1. Denna dag skulle Arrende Contractet å
Flackersta Hemman underskrifvas, hvarför
innan Ordföranden föreslog det tillägg som
9 och 10. §: §: innehålla, hvilket af alla närvar-
rande gillades med undantag af Arrendatorn
Herr W. A. Öhman som endast ingick derpå
under willkor att ännu en ytterligare §:
skulle tilläggas hvilken och efter diskusion
bifölls sådan den i Kontracts 11.§. förekom
mer, hvarefter Contracterne af de
närvarande undanskrefvos, Contractet
intages här nedan i sin helhet nemligen

Sedan undertecknade Eskilstuna Stads Äldste genom
Auction som hölds inför Magistraten Måndagen
den 25, nästlidne Juli, utbjudit kronohemmanet Flackersta
på Arrende under 20. År med nedanstående hvilkor, och
högsta anbudet gjordes af Målaremästaren W. A. Öhman.
hvilken och samma dag af Stadens Äldste antogs så
upprättades nedanskrifne dag till ömsesidig efterrättelse
Följande

{Arrende Contract}

1:o Hemmanet utarrenderas på 20. Års tid från den 14:de
Mars 1860, till den 14:de Mars 1880.

2:o Arrendatorn får fritt disponera och till sin fördel efter
eget godtfinnande använda Hemmanets Fyra gärden
Vreten och lillängen.

3:o Till betesmark åt Stadens kor upplåtes hemmanets
skog och storäng, hvilken sednare itustänges så att
tillräckligt wattenbord må finnas i hvardera
skiftet. Anmälan om betets begagnande bör
hos Arrendatorn ske inom den 1:sta Maj hvarje År.
Såsom betalning för betet erlägga kreatursegarena
samfeldt till Arrendatorn 200 Rd R:mt [riksdaler, riksmynt]
Årligen, hvilket
belopp kreatursegarena påföres och af den utgöres i
Förhållande till kreaturens antal, Första dagen då
kreaturen på betet insläppas. Arrendatorn eger
att begagna nu ifrågavarande betesmark jemväl
För sina egna kor till det antal han kan af hem-
mananets foder under vintern Framföda dock
icke utöfver 10. kor; men han får icke vid vite
af 10. Rdr R:mt insläppa sina kor på de gemen-
samma betesplatserna förr än desamma åt
samhällets kor uppgifves, efter skedd kungörelse.
Betestiden blifver från början af Juni månad
och fortsättes till början af October Månad
hvarje År. Wid nyssnämnde bot vare det
Arrendatorn Förbjudit att på de bestämda
trenne betesplatserna någongång insläppa
på bete sina hästar, Oxar, Får och svin lika-
som och vid vite af 50. Rdr R:mt att på någon
dera af dessa betesmarker till bete emottaga
kreatur som äges af annan än Stadsbo
så vida icke landsbo på sätt nedanstående
tillägg bestämmer fått tillstånd till kobete.
Arrendatorn är skylldig hålla en duglig tjur,
som alltid får åtfölja korna på betet.
Storängens itustängande verkställes af
Arrendatorn utan särskild ersättning,
men virket dertill utsynas å hemma-
nets skog. alla på betesplatserna befint-
liga källor böra af Arrendatorn Årli-
gen upprensas och vårdas

4:o Hemmanets gärden skola af Arrendatorn
väl häfdas och Lag gildt skötas; Äfvensom
hemmanets skog af honom noga vårdas
och vaktas för olofligt hygge. Till vinnande
af sistnämnde ändamål bör arrendatorn
altid hafva ett hushåll eller en af sina
tjenare på hemmanet boende med åliggan-
de att noga vakta hemmanet från ohägn;
och erhåller denne person såsom uppmun-
tran rättighet att uppbära Stadens andel i
blifvande böter För Åverkan på hemmanet.
Sjelf För Arrendatorn icke å skogen verk-
ställa hygge anorledes än efter utsyning
af Stadens Äldste vid behof af byggnads-
virke och gärdesgårdsfång likasom han
icke heller Får Från hemmanet Föra
några skogseffecter, vid vite af 50. Rdr
R:mt. Nödigt bränsle för det hushåll,
som bor på hemmanet får endast tagas
utaf det affall som uppkommer efter
utsynat byggnadsvirke och gärdselfång
samt af träd och buskar, hvilka anses böra
bortröjas från gärden och Ängar.

5:o Arrendatorn som tillträder hemmanet efter
syn den 14:de Mars 1860. med alla dertillhörande
Åbyggnader gärdesgårdar, grindar, vägar och
broar, åligger att under arrendetiden altsam-
mans väl underhålla tillika med Soldattorpets åbygg-
nad samt vid Arrendetidens flest efter afträdes Syn
återlemna allt i laggildt skick varande kan skylldig
ersätta då befintliga brister.

6:o Skulle innehafvaren af Stenby hemman hvars Skog
gränsar intill Flackersta hemmans Skog under arren-
detiden Äska gärdesgård i rätta skiljolinien, får
Arrendatorn ej fodra någon ersättning derför
eller nedsättning på Arrendesumman, ej eller
erhålla någon annan mark i stället för den
som då möjligen kan komma att Flackersta
hemman Frånkännas.

7:o För alla hemmanet åtföljande onera af hvad
beskaffenhet som heldst, deruti inbegriper ägan-
derättsbevillningen, skall Arrendatorn ansvara
och på rätta tider utgöra; men från skylldigheten
att lega ny Soldat, om vacance under Arrendetiden
Skulle inträffa, vare han befriad, likasom och
Från all nybyggnad af hus vid Flackersta och på
Soldattorpets Arrendesumman skall af Arrendatorn
till Stadens Drätselkammare erläggas Före den 1:sta
December hvarje År med 300. Rdr Riksmynt.

8:o För såväl Arrendesummans rigtiga erläggande
som och Öfriga skylldigheters utgörande enligt detta
Contract vare Arrendatorn pliktig att ställa till veder
häftigheten antaglig borgen.

{Tillägg}

9:o De Stadsboer som anmält sig till erhållande af
af kobete, vore berättigade att om de för godt
Finna äfven låta till bete intaga kor af lands-
boer till ett bestämdt antal; kommande i detta fall
landsboerna att deltaga uti ofvannämnde betal-
ning 200. Rdr R:mt så att Arrendatorn för landsboernes
kor icke åtnjuter någon särskild ersättning.

Frågan om betets utsträckande på detta sätt af-
göres af Stadens sig anmälta kreatursegare genom
enkel pluralitet; dock må icke landskor
kunna emottagas till bete, om Stadskorna
uppgå till ett antal af 30. stycken och icke heller detta
antal Öfverskridas om kor intagas både från
Staden och landet, och endast i det fallet
komma att öfverstiga 30. Om kor till Större an-
tal ensamt blifvit af Stadsboerna till bete
anmäldta.

10:o För den händelse att något År inga kor
från Staden till bete anmälas, äger Arrenda-
torn att samma År såsom han för gott
finner sig till nytta lagligen bruka och
nyttja de anslagne betesplatserne, dock
så att betet bibehålles och kommer i detta
fall den Arrendatorn här ofvan tillagde
betes ersättningen 200. Rdr R:mt att försvinna.

11:o Wid Arrendetidens slut och efter då möjligen
blifvande Auction äger innevarande
Arrendatorn eller dess rätts innehafvare
förmånsrätt till hemmanet mot det vid
Auctionen blifvande högsta anbudet och
de bestämmelser Stadens Äldste, då
föreskrifver.

Till yttermera visso äro häraf tvenne exemplar
upprättade och med våra egenhändiga namn
underskrifne hvaraf Arrendatorn till dess
efterrättelse undfått det ena exemplaret och
det andra kommer att bland Stadens
Äldstes handlingar Förvaras.

Eskilstuna den 2. September 1859.
/Joh. Hedlund/,
/C. Spångberg/,
/B. E. Skogsborg/
/P. Wahlström/,
/Joh. Svengren/,
/C. E. Stenman/
/J. Svensson/,
/L. O. Wessing/,
/C. A. Lundberg/
/J, W; Widberg/.
/L. F. Östervall/,
/E. Kjellström/
/A. Lindblad/.
/C. G. Berglund/
Med Förestående Contract Förklarar jag mig till
alla delar nöjd. Eskilstuna som Ofvan
/W. A Öhman/

Egenhändiga underskrifterne Bevittnas af
/P. G. Fahlander/

{§:2.} Sedan Förestående Contract vore uppläst och
underskrifvits
upplästes projekt Contract med innehafvarne af
Lotten N:o 2. Litt. B af Gredby kronohemman om
den del deraf som Staden enl. Kongl. Maj:ts
Resolution af den 13. sistlidne maij ägde taga
i besittning för Hamn och väg anläggning, hvil
ket godkändes och skulle ett Contract på enahan-
da willkor upgöras med Arrendatorn af Lotten
N:o 3, Om den del deraf som för samma
behof erfodras.

{§:3.} Föredrogs en af Handlanden Herr P. G. Blomqvist
till Magistraten inlemnad och till Stadens
Äldste remitterad Skrifvelse rörande upsäg-
ning att hålla Stängsel vid dess egendomar
Knoptorp och Källvreten hvilka till en
del gränsa emot den Staden och Kronogewärsfactoriet uplåtna
till Grustägt och Svinbete begagnade jord
benämnd Westermarken, öfver hvilken
Fråga Discuterades, hvarefter det beslöts att
härom till Svar afgifva: Som den begärda
Stängseln blefe ett nytt onus för Staden hvil-
ket ansågs blifva alltför drygt för att
motsvara den fördel som Staden äger
af nämnde mark såsom Svinbete; i syn-
nerhet som detta för sagde ändamål af
högst Få Stadsboer begagnas, utan i synnerhet
af Olofliga nybyggare på Förenämnde mark,
så må de Stadsboer som vilja ditsläppa
sina svinkreatur äfven enl: Herr Blomqvists
proposition hålla wallhjon derför, emedan de
Äldste ansåg att Staden För detta ändamål ej bör
belastas med att hålla en dyr hägnad.

Uppläst och Justerat:
/W; A; Öhman/,
/L O Wessing/
/B, E, Skogsborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 september 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106786.

Personrelationer