Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 januari 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 januari 1862

Anmärkning

Protocoll vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste och
Drätselkammaren i Eskilstuna
den 2 Januarii 1862.

{Närvarande af Borgerskapets Äldste:}
Herrar J. Hedlund, L. Hedlund, P. Wahlström,
O. F. Svalling C. J. Andberg, A. F. Dahlström,
J. Walén, B. E Skogsborg, J. Svensson, L. F. Östervall,
S. Palmgren, A. Billjer, C. A. Lundberg, C. E. Stenman,
W. A. Öhman, E. Haglund, E Kjellström, J. Svengren
Em. Svalling, A. Lindblad

{Närvarande af DrätselKammaren:}
Herrar P. E. Blomqwist, P. C. Malm, L. Liberg, Ea. Naesman,
F. A. Stenman, A. Dahlqwist, A. Norrman.

Enligt beslut vid allmänt sammanträde inför Magistraten
var denna sammankomst pålyst för öfverläggning
och besluts fattande angående antagande af rit-
ning och förslag till nya gästgifveribyggningen,
och voro jemväl Stadens öfriga röstegande innevånare an-
modade att härvid tillstädes komma för att sina
yttranden i saken afgifva. Flera af desse sist-
nämnde kommo ock tillstädes.

Efter öfverläggning härom stannade man
i följande beslut genom omröstning med 22 röster mot 3:
Att den af Byggmästaren J. G. Asplund upgjorda
ritningen A. skulle antagas med de förändringar att
trappupgång inåt gården anbrigas i enlighet med
Konduktören Åboms ritning, att gipstaken i nedre
våningen borttages ävenså fönsterpanelningarne i
begge våningarne och att yttre trappan åt stora gatan
göres med steg åt sidorna enligt Åbomska ritningen;
upgående en dylik byggnad, efter hvad genom jämfö-
relser med förut uprättade kostnadsförslag kunde
antagas, i kostnad till omkring 30,000 Rd Rmt [riksdaler riksmynt];
hvarefter Herr Asplund updrogs att med iakttagan-
de af de beslutade förändringarne uprätta
ny ritning och kostnadsförslag, att företes på
nytt sammanträde innan de till Magistraten
ingifvas.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Samma dag justeradt
/Sw, Palmgren/
/Levin Hedlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 2 januari 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106783.

Personrelationer