Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 oktober 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 oktober 1857

Anmärkning

Protocoll hållet vid Borgerskapets Äldstes Sam-
manträde å Rådhuset den 19 October 1857.

Närvarande Ledamöter:
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg.
Fr. Bovin C. A. Lundberg
Er. Haglund J. Svengren
Joh. Hedlund C. E. Stenman
J. G. Johansson L. O. Wessing
C. G. Berglund

{§.1.}
Uplästes det af Handlanden A. Billjer, på updrag af
de Äldste, författade Underdåniga Utlåtande, i fråga om jords
uplåtande, utan ersättning, till Staden för hamnplats på Vestra
sidan om ån vid Carl Gustafs Stad, hvilket utlåtande var så
lydande:

"Stormäktigste Allernådigste Konung!
Sedan Eders Kongl. Maj:ts och Rikets KammarCollegium infor-
drat vederbörandes utlåtande, i fråga om en af Eskilstuna Stad
genom dess Ombud vid innevarande Riksdag gjord vördsam framställ-
ning, det måtte, utan ersättning, uplåtas 12 Tunnl. 9 5/10 kpl. jord af
Gredby Kronohemmans och Carl Gustafs Stads egor åt Eskils-
tuna Stad till beredande af tjenlig hamn med lastageplats jemte
nödigt utrymme för Magaziner och andra för kanalfarten till Mä-
laren nödiga byggnader, utbedja sig undertecknade, nämnde Stads Äldste,
få i djupaste underdånighet afgifva följande utlåtande i ämnet:

Behofvet af en lastageplats invid Eskilstuna för den vigtiga
farled hvilken med anslag af Allmänna Medel och genom enskildta
personers bemödanden och upoffringar kommer att öpnas, är så gifvet
att något vidare ordande derom synes vara obehöfligt. Dock torde
det tillåtas oss i underdånighet omnämna: att redan i en Konglig
Skrifvelse till Bergs- och CommerceCollegium af den 16 April 1771,
fri Lastageplats vid Carl Gustafs Stad blifvit Eskilstuna Stad
beviljad; samt att å en på Nådig befallning år 1658 den 20 Mars
af Herr Jean De la Wallée uprättad Charta öfver Eskilstuna och
Carl Gustafs Stad jemväl finnes uptagen lastageplats på ungefär
samma ställe, som nu blifvit föreslaget till enahanda ändamål;
och hvilken lastageplats i den tiden sannolikt begagnades för den båtse-
gelfart, som då - med farled genom den kanal, hvilken nu användes
såsom till - och aflopp för Nyby Bruks driftsvatten - existerade.

Hvad föröfrigt beträffar den ifrågavarande platsens tjenlighet till
hamnanläggnings våga vi åberopa Chefens för Medlersta Wäg- och Watten-
byggnads Districtet Herr Majoren och Ridd. C. A. Olivecronas project
i detta afseende, enligt hvilket samma plats är den mest lämpliga till
berörde anläggning.

Jemte det vi slutligen i största ödmjukhet bifoga i vidimerade
afskrifter tvenne af vederbörande jordinnehafvare utfärdade skriftliga
intyg om deras beredvillighet att åt Eskilstuna Stad afstå Arren-
derätten å den del af Gredby Kronohemmans jord, hvilken är föreslagen
att användas till lastageplats för Staden, våga vi i djupaste under-
dånighet supplicera det Eder Kongl. Maj:ts täcktes Nådigst bevilja
att ofvanbemälte 12 tunnl. 9 5/10 kappl. jord, tillhörande nyssnämnde
Kronohemmans samt Carl Gustafs Stads egor må, utan ersättning,
åt Eskilstuna Stad till berörd ändamål uplåtas.

De betydliga upoffringar hvilka såväl Eskilstuna Stad för kom-
munens gemensamma räkning, som ock de fleste af detta Samhälle
något bemedlade innevånare måste vidkännas i och för den pågående
Kanalbyggnaden på sidan om Thorshälla, dels i anseende till betydligt
ökade Arbetslöner och höjda värden å byggnadsmaterialeri, dels och ge-
nom de förändringar i afseende å kanalens bredd och djup, hvilka,
efter vunnet tillstånd, måst vidgas, för att göra farleden fullt använd-
bar äfven för en framtid, hafva varit och är mer blifva till den
grad känbara, att några ytterligare upoffringar ej kunna af vårt i all-
mänhet föga bemedlade Samhälle för närvarande åstadkommas, hvardan
vi vågar i djupaste underdånighet anropa Eder Kongl. Maj:ts Nådiga
bistånd för erhållande af den ifrågavarande hamnplatsen utan er-
sättning.

Med djupaste vördnad, trohet etc"

Detta utlåtande underskrefs af alla närvarande Ledamöterne, undantagande
Herr Wessing, hvilken sådant sig undandrog emedan deri icke blifvit uttryckt
fortsatt begäran om anslag af jord till hamn jemväl på östra sidan om ån,
ehuru Rikets Ständer förklarat sig denna begäran utan afseende, och
fastän, till följd deraf, vederbörandes utlåtande endast om hamnplatsen på
vestra sidan blifvit
infordradt.

{§.2.}
Uplästes Kongl. Maj:ts skrifvelse till Konungens Befall-
ningshafvande, den 23 sistlidne April, angående Ma-
gistraten och de Äldstes underdåniga ansökning, i fråga
om en tillämnad qvarnanläggning på Stadens område.

{§3.}
Föredrogs Biljardegaren P. Magnells till Magistraten
ingifne och med de Äldste communicerade ansökning,
att här i Staden få idka Schweitzerirörelse; och
meddelade härom Stadens Äldste det yttrande, att
då tillkomster af ett ytterligare ställe för utskänk-
ning af spirituösa drycker här i Staden under inne-
varande försäljningsår strider mot Kongl. Förordnin-
gen den 18 Januari 1855, samt enär, enligt de
Äldstes åsigt, Staden icke eller har behof af större
antal sådana utskänkningsställen, än som nu finnas,
Stadens Äldste anse sig böra afstyrka allt tillstånd
åt Herr Magnell att under detta eller påföljande
försäljningsår idka Schweitzerirörelse härstädes.

Protocollsföraren Herr Fahlander har denna
dag af undertecknad utfått anordnande att af
StadsKassan lyfta 16 Rd [riksdaler] Banco för förestående
16:ton Sammanträden. den 29 April 1858
/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 oktober 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106779.

Personrelationer