Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 december 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 december 1861

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Borgerskapets
Äldste i Eskilstuna den 19 Decem-
ber 1861.

Närvarande:
Herrar J. Hedlund, S. Palmgren, P. Wahlström, B. E. Skogs-
borg, A. F. Dahlström, C E. Stenman, J. Svengren,
C. Spångberg, O. F. Svalling, J. W. Widberg,
W. A. Öhman, E. Kjellström, L. F. Österwall, C. J. Andberg.
Em. Svalling, A. Billjer, J. Svensson, E. Haglund. J. F. Lundberg.

§1.
De i förra sammanträdesprotocollet omförmälda skrift-
liga förklaringarne företeddes, uplästes, godkändes och
underskrefvos; Varande den angående skatten på Djur-
gårdsjorden af följande lydelse:

"Till Kongl. Maj:ts och Rikets Höglofl. Kammar Collegium!

Efter tagen del af Kongl. Collegii Första Province Contors
förslag till årlig afgift för den till Eskilstuna Stad, för Lust-
Parks anläggning, från Kungsladugårdens egor uplåtna
jordrymd, få Borgerskapets Äldste, å Stadens vägnar,
i ämnet härmedelst afgifva infordradt yttrande

I första rummet få de Äldste emot ifrågavarande
förslag anmärka, att bestämmande af skattebeloppet
för en viss tidrymd af 20 år icke torde vara förenligt
med en riktig upfattning af Kongl. Maj:ts Nådiga Up-
låtelseBref den 31 Maji innevarande år, af hvilket
Nådiga Bref, enligt de Äldstes åsigt, tydligen framgår, att
den årliga afgiften skall en gång för alla bestämmas
att utgå för den tid, som Staden till marken innehar
nyttjanderätt, och detta så mycket hellre, som up-
låtelsen blott sker med det vilkoret, att densamma
uphör, om Kongl. Maj:t skulle finna godt att för annat
ändamål använda jorden.

Widare, och då Kongl. Collegium, till fullgörande
af hvad Nyssnämnde Nådiga Bref föreskrifver om
förslags uprättande till ifrågavarande afgift, redan
förut låtit, genom Kronofogden och Härads skrifvaren
i Orten samt behörig Landtmätare, med biträde af
tvenne Nämndemän, efter undersökning på stället,
den 15 sistl. Augusti upgöra ett dylikt förslag, dermed
Stadens utsedde Ombud för Stadens del förklarat
sig åtnöjas, samt rättvisan torde fordra, att ett
med nödig lokalkännedom och på sådant sätt tillkom-
met förslag bör tilläggas vitsord framför ett, som
afgifvits utan lokalkännedom och utan de uplysningar,
som på stället stått att vinnas; få de Äldste enär
Första Province Contorets hemställan efter en högre beskattning
gör som förut föreslagits, å
Stadens vägnar, i fråga om afgiftens belopp, ödmjukast
anhålla, att Kongl. Collegium
behagade hos
Kongl. Maj:t i Underdånighet föreslå såsom årlig af-
gift för ifrågavarande. jordrymd det på förstomför-
mälda sätt efter gällande skattläggningsmethod
uträknade skattebeloppet 17 Kub.fot Råg och 17 kub.fot
korn samt 32 öre i penningar; (19/12 1861) synnerligast som
den uplåtna åkerjorden icke kan lemna Staden någon
inkomst emedan den kommer att användas
till väganläggning från Staden till lustparken, samt ängsmarken,
såsom belägna omkring steniga Backar,
i och för sig icke är af det värde som annan ängsmark
på Kungsladugårdens egor."

{§.2.}
I enlighet med Eskilstuna UtskänkningsBolags önskan
att de tvenne skuldsedlar å 6000 Rd och 3000 Rd Rmt [riksdaler riksmynt],
som de Äldste den 8 Junii och 9 Augusti 1860 på
för Stadens räkning erhållna penninglån till Bolaget
utfärdat, måtte utbytas mot nya å resp. 5000 Rd
och 4000 Rd Rmt, emedan Bolaget, som anslagit dessa
sistnämnde summor till fonder för Stora Brons om-
byggnad ock till ett Gymnastikhus, då blefve i
tillfälle att få desamma medelst de nya förbin-
delserna aflemna, underskrefvos nu skuldsedlar
å Stadens vägnar på föreslagne 5000 Rd och 4000 Rd
Rmt, ställde till Bolaget eller ordres, att betals efter
6 månaders upsägning, med 6% årlig ränta från den
1 instundande Januarii, och hvilka förbindelser skulle
utbytas mot förstberörde å 6000 Rd och 3000 Rd.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/Joh. Svengren/
/Jacqs. Svensson:/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 december 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106775.

Personrelationer