Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 april 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 april 1861

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde med
Borgerskapets herrar Äldste å Rådhuset
i Eskilstuna den 19. April 1861.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Johan Hedlund, samt
Herrar P. E. Blomqvist L. J. Ström
W. A. Öhman F. Bovin d. ä
L. A. Hård J. Walén
L. F. Östervall J. Svengren
P. Wahlström O. F. Svalling
J. Svensson C. E. Stenman
J. W. Widberg C. A. Lundberg
B. E. Skogsborg
L. O. Wessing
C. G. Berglund

1:o Underskrefs en till Konungens Befallningshafvande
stäld ansökning rörande restitution af för året 1860.
utbetalte kronomedel till beloppet 128.84. för Stadens
Hamnplats, dervid hemställande om nödig föreskrifts
meddelande åt wederbörande Häradskrifvare om
i aktagande af afkortning häraf för framtiden.

2:o För profning och undersökning af Lysgasen under
nästledne Winter, bestämdes Läraren vid Teckniska
Skolan Herr Axel Karlssons arfvode till 100 Rdr [riksdaler]
att af Stads Cassan utgå.

Nytt accord borde söka träffas med honom
för kommande winter.

3:o Genom ordföranden framstäldes från Herr
Stadsfiskalen Janzon, fråga huruvida han ej borde
erhålla andel i böter vid åtalandet af sådana per-
soner, de der fått sig tilldelade Stadstomter, men
ej bebyggt dem enligt föreskrifven tid, hvarpå
enhälligt svarades, att då gällande förordningar
ej tala något härom kunde de Äldste ej göra något
härvid, men detta oaktat ansågs Stadsfiskalens ovilkorliga
skylldighet wara att åtala alla Oordningar och olagligheter.

4:o Smidesförsäljaren O. R. Hellström hade anmält det han
äfven för året 1859. blifvit vid den s.k. rotjemkningen
taxerad till Staden, ehuru han enligt betyg från Handlan-
den S. Palmgren var hos honom Mantals och Skatt-
skrifven och till honom äfven betalt nämnde utskyl-
der, hvarföre de äldste ansåg honom böra befrias för
den enskildta uttaxeringen.

5:o Såsom hafvande rätt att utgå från de Äldste vid blif-
vande Wallborgmässo Rådstufva, dels på egen begäran
och dels af dem som varit äldsta Ledamöterne
bestämdes Herrar L. A. Hård, F. Bovin, P. G. Winterqvist
P. P. Blomqvist, L. O. Wessing, C. G. Berglund
C. A. Lundberg och Joh: Hedlund, hvarföre hos
Magistraten skulle anhållas om nytt val af Ledamöter
i de afgåendes ställe.

Justeradt:
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 19 april 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106774.

Personrelationer