Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 september 1853

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 september 1853

Anmärkning

Protocoll wid Sammanträde med Stadens
Äldste å Rådhuset i Eskillstuna d. 18 Sept 1853.

Närwarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström, H:r L. O. Wessing,
G. Dahlberg, P. A. Tysell, C. G. Berglund, O. F. Swalling
C. A. Lundberg, A. Lindblad, J. G. Johansson,
W. Möller, L. F. Ståhlberg, J. P. Markman,
P. E. Blomqvist, P. G. Winterqvist.

§1. Upplästes en från Kon. Bef. h:de till Magi-
straten ställd skrifwelse. Angående huru för-
hållas skulle wid reparationer eller Ombyggnader
af den s. k. qvarnbron wid Carl Gustafs Stad, och
beslöto Stadens äldste för sin del det Facto-
riets Styresman kunde i samråd med Stads-
byggmästaren, Sådana byggnader och repara-
tioner werkställa, Och sedan arbetet blifwit
werkställd liqvid derföre af Stads cassan ut-
fodra för den 6:te del som Staden åligger att
bekosta. Men att i händelse endera parten
skulle anse ombyggnad eller reparation onödig
eller för kostsamt tilltagen, Compromiss rätt
må saken afdömma.

(MARG:aflemnat till
Borgmästaren
dagen derpå]

§2. Föreslogs af Ordföranden det Stadens äldsta
borde inköpa Backmans lagsamling för att hafwa
någon ledning wid före fallande rättegångar, i
brist af Juridiskt biträde.
Detta afslogs.

§3. Beslöts att skrifwelsen skulle till Drätselkam-
maren afgå att de taflor som fans i gamla Råd-
hussalen skulle uppackas och i nya Rådhuset upp-
sättas.

[MARG:lemnat till
Kramer samma
dag]

Uppläst och Justerat
/C.G. Berglund./
/A. Lindblad/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 september 1853,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106773.

Personrelationer