Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 november 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 november 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 18 November 1862.

Närvarande: Herrar J. Hedlund, A. Lindblad,
S. Palmgren, W. A. Öhman, A. F. Dahlström,
L. Hedlund, J. W. Widberg, L. P. Malm, C. E. Stenman,
E. Kjellström, E. Haglund, P. Wahlström, B. E. Skogsborg,

{§.1.}
Målaren W. A. Öhman utsågs till vittne vid
Kopparslagaren A. Norrmans Bränneri här i
Staden under innevarande bränningstermin till
den 15 December, mot arfvode af 2 Rd Rmt [riksdaler riksmynt]
om dagen.

{§.2.}
Begärde Handlanden A. L. Lundvall såsom
innehafvare af arrendelotten N:o 16 på Nya
stadsdelen, att upmätning af nämnde lott måtte
ske med första af anledning att lotten istället
för upgifne 1 tunnland 15 ½ kappland endast torde
utgöra hälften så mycket.

Herr Lundvall hänvisades att sjelf förse sig med Landt-
mätares betyg om areala innehållet af den
ifrågavarande arrendelotten, hvarefter, och på vidare
anmälan, ärendet skulle åter företagas till pröfning.

{§.3.}
Efter anmälan att Arbetskarlen Thyselius håller
på att upföra en stuga på Båtsmansbacken beslöts
att Thyselius skulle genom Polisbetjeningen tillsägas
att med bygget uphöra.

{§.4.}
Herr Doctor P. C. Malm hade på Handlanden
A. L. Lundvall transporterat arrendeContractet på
Lotten N:o 10 å Nya byggnadsjorden och Herr
Apothekaren D. Meinander hade likaledes på
Herr Lundvall transporterat arrendet af lotten N:o 16,
hvarefter Fabriksidkarne C. G. Granberg och
C. V. Forssbom iklädt sig borgen för Lundvalls
fullgörande af arrendecontracterne derå.

Vid föredragning häraf godkände Borgerskapets
Äldste dessa transporter.

Wid ProtoCollet
/C Jernbergh/

Justeras
/Levin Hedlund/
/L, P, Malm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 18 november 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106771.

Personrelationer