Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 maj 1850

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 maj 1850

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 16 Maji 1850.

Närwarande: Ordföranden, H:r Handlanden J. A. Möller samt
Ledamöterne, Herrar C. G. Söderholm, J. E. Ekström,
C. E. Lennmalm, P. A. Thysell, Aug. Bohm, L. A.
Hårdh, Fr. Bowin, J. Landin, P. G. Wintervist,
G. I. Frössén, L. F. Ståhlberg, H. Dahlberg, C.
A. Lundberg, J. E. Johansson och J. Hedlund.

§.1.
S.D. Protokollet för den 5 sistl Mars justerades
och lemnades utan anmärkning.

§.2.
S.D. Efter uppläsandet af Konungens Befallninghaf
wandes Kungörelse angående af åtskilliga Strandägare
wäkt fråga om sänkning af sjöarne Hjelmaren
och Qwismaren, beslöts att protest mot denna
sänkning skulle i Twå exemplar uppsättas och före-
dragas wid den till den 22:dra dennes blifwande
WallborgsmessoRådstufwan och med posten den 23
afsändas till Ombud i Örebro för att tillställas
Chefen för Mellersta Wäg- och Wattenbygnads
distriktet Herr Majoren C. A. Oliwecrona in-
nan denna månads utgång, och att Ombudet
skulle uppdragas med omgående post derefter
hitsända bewis att protesten blifwit wederbör-
ligen anmäld.

Herr Ståhlberg inlemnade härwid ett anförande,
att tjena till ledning för den afgifwande protesten.

I öfrigt åtogo sig Herrar Landin och Ståhlberg
att i samråd med Herr Andre Landtmätaren Fr.
Mossberg och Fabriksidkaren Victor Heljestrand
öfwerlägga uti detta wigtiga ämne, derwid proto-
kollsföranden åtog sig närwara; Och utsattes detta
sammanträde att den 21:sta dennes på eft. midd.
för sig gå hos Herr Ordföranden.

§.3.
S.D. Till fullmäktige att å Stadens wägnar
öfwerwara den af wederbörande Landtmätare
till den 3:dje instundande Junii kl.10 f.m bestämda af-
rösning af 1/4 mantal Forss och derwid bewaka
Stadens rätt och bästa, utsågos nu Ordföranden,
Herr J. A. Möller och Herrar J. Landin och C. G. Söderholm.

§.4.
S.D. Upplästes den af Protokollsföranden upp-
rättade räkning öfwer hittils varande Kostnader
för rättegången om Qwarnbron, och hwilka kost-
nader uppgående till 13 Rd [Riksdaler] 12 skilling Banco god-
kändes till utbetalande.

Uppläst, justeradt och godkändt, betyga

/J, Landin/
/J; E; Ekström/
/C, G, Söderholm/
/L; A; Hårdh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 maj 1850,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106755.

Personrelationer