Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 december 1859

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 december 1859

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets herrar
Äldstes Sammanträde å Rådhuset i Eskils-
tuna den 16. December 1859.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr Joh: Hedlund
J. W. Widberg F. Bovin
B. E. Skogsberg Joh. Walen
W. A. Öhman Joh. Svengren
L. O. Wessing C. A. Lundberg
C. G. Berglund E. Kjellström
P. Wahlström O. F. Svalling
A. Lindblad C. E. Stenman
L. J. Ström
C. Spångberg

1:o S.D. Som Herr Directeur och Riddaren Theofr.
Munktell uppsagt det Lån å 6700. Riksdaler
Riksgälds som Staden genom Tit. Munktells
lånerätt af manufaktur-Discont-fonden innehaft
och som till betalning förfaller den 17 dennes, hade nu genom
Ordföranden ett lån negoiserats af Enkefru
Directeurskan Zetterberg à 6000 Rdr [riksdaler] Riksmynt
hvarå skrefs 3:ne Skuldförbindelser för
Stadens Räkning hvardera à 2000. Riksda-
ler Riksmynt och 6%. ränta, samt 3:ne
månaders uppsägning.

2:o Företedes af herr C. G. Berglund en af-
skrift rörande af- och Tillträdes-Syn å Flacker-
sta hemman dat. den 10. October 1845. och lika
lydande med det Synings Instrument af samma datum
som i Stadens Arkif finnes förvarat med
skillnad af 3 Rdr Miss Summering och
hvarå följande öfverlåtelse var antecknad:

Å andra sidan stående husrötemedel
för Flackersta hemman, äger Åldermannen
Herr C. G. Berglund att uppbära såsom
sin tillhörighet, som härmed försäkras
emedan jag för dess belopp fått full
liqvid.
Eskilstuna den 4. September 1848.
/F; G; Lindeberg/

3:o Beslöts att emedan Staden är skyldig att
bekosta stör till hägnaden vid Flackersta hemman,
skulle för detta behof 3000 st. stör upköpas
för att sedan vid skeende stängsel af arrendatorn
användas och redovisas; dock borde annons
om detta upköp ske i Stadens Tidning för anbuds
emottagande före den 15 nästkommande Januari.

Upläst och Justerat.
/L O, Wessing/
/A, Lindblad/
/C, G, Berglund,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 16 december 1859,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106753.

Personrelationer