Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1850

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1850

Anmärkning

Protokoll, hållet wid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna
den 14 Juni 1850.

Närwarande Ordföranden Herr Handlanden J. A. Möller
samt Ledamöterne Herrar C. G. Söderholm, Aug.
Bohm, C. E. Lennmalm, W. A. Öhman, H. Dahl-
berg, P. G. Winterqwist, F. Bowin, Jonas Landin,
S. M. Bruce, {C. Spångberg}, J. Hedlund, P. A.
Thysell, G. I. Frössén, J. E. Ekström och
C. A. Lundberg.

§.1.
S.D. I anledning af utfärdad kallelse hade
Borgerskapets Äldste nu blifvit kallade för
att öfwerlägga om lämpligaste sättet för upp-
låning af penningar till under byggnad warande
Rådhuset i Staden; Och sedan Herr Ordföranden
upplyst, att han af Herr Direktören Zetterberg
fått löfte att för Stadens räkning hos Herr
Direktören få ett lån å 6,600 Rd Banco emot
fem procent ränta, af hwilken summa 2200
Rd B:co [Rikdaler Banco] redan äro lyftade och för ifrågawa-
rande behof anwända, beslöts att skuldsedel
å 4,400 Rd B:co med 5 procent ränta skulle
till Herr Direktören Zetterberg eller Ordres
utfärdas och
af Magistraten samt Borgerska-
pets Äldste å Stadens wägnar underskrifwas.

§.2.
S.D. Fråga uppstod härefter till behandling att,
i anseende till StadsLäkaren Herr Doctor A. F.
Ahlforts uppnådda höga ålder och
hans oförmågas att för sjuklighet bestrida läkare-
wården, gå i författning om anskaf-
fande af annan läkare, hwilket
medanseende å Stadens stora folkmängd
är af behofwet högligen påkalladt;
Närwarande Ledamöter förenade sig i den åsigt,
att anmälan om behofwet af en läkare skulle
framställas till Magistraten med begäran att
annons derom att en så beskaffad läkarebefattning här
i Staden är behöflig och att den derföre genom Magistraten försorg bör
såsom ledig i Tidningarne införas, derwid den
blifwande läkaren skulle tillförsäkras erhålla
samma lönewilkor af Staden som Herr Doctor Ahlfort nu
åtnjuter.

Uppläst, justeradt och godkändt betyga

/J. A. Möller/
/J; E; Ekström/
/S, M, Bruce/
/C, Spångberg./
/C E. Lennmalm/
/P. A Thysell./
/W; A; Öhman/
/Aug Bohm/
/J; Landin/
/C, G Söderholm/
/H. Dahlberg/
/F, Bovin/
/J; Hedlund/
/C, A, Lundberg/
/G. I. Frössén/
/P, G, Winterqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1850,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106743.

Personrelationer