Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1850 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1850 (2)

Anmärkning

{Den 14 Junii 1850.}

Närvarande: Ordföranden Herr Handlanden J. A. Möller samt
Ledamöterne Herrar C. G.
Söderholm, Aug. Bohm, C. G. Lennmalm, W. A. Öhman,
H. Dahlberg, P. G. Winterqvist,
F. Bowin, Jonas Landin, S. M. Bruce, C. Spångberg,
J. Hedlund, P. A. Thysell,
G. I. Frössén, J. E. Ekström och C. A. Lundberg,
samt protokollsföranden.

§.1.
S.D. I anledning af utfärdad kallelse hade Borgerskapets Äldste nu blifwit
kallade för att öfwerlägga om lämpligaste sättet för upplåning af penningar
till under byggnad warande Rådhuset i Staden; Och sedan Herr Ordföranden
upplyst, att han af Herr Direktören Chr. Zetterberg fått löfte att för
Stadens räkning hos Herr Direktören få ett lån å 6,600 Rd B:co, [Riksdaler Banco]
emot fem
procents ränta, af hwilken summa 2,200 Rd redan äro lyftade och för
ifrågawarande behof anwända, beslöts att skuldsedel å 4,400 Rd B:co med 5
procent ränta skulle till Herr Direktören Zetterberg eller Ordres utfärdas
och af Magistraten samt Borgerskapets Äldste å Stadens wägnar underskrifwas.

§.2.
S.D. Fråga uppstod härefter till behandling att, i anseende till Stadsläkaren
Herr Doctor A. F. Alforts uppnådda höga ålder och hans oförmåga att för
sjuklighet bestrida läkarewården, gå i författning om anskaffande af annan
läkare, hwilket med afseende å Stadens stora folkmängd är af behofwet hög-
ligen påkalladt. Närwarande Ledamöter förenade sig i den åsigt, att anmälan
om behofwet af en läkare skulle framställas till Magistraten med begäran
att annons derom att en så beskaffad läkarebefattning här i Staden är be-
höflig och att den derföre genom Magistratens försorg bör såsom ledig i Tidnin-
garne införas derwid den blifwande läkaren skulle tillförsäkras erhålla sam-
ma lönevilkor af Staden, som Herr Doctor Alfort nu åtnjuter.

(Uppläst, justeradt och godkändt betyga
/J. A. Möller./
/J. E. Ekström./
/S. M. Bruce./
/C. Spångberg./
/C. E. Lennmalm./
/P. A. Thysell./
/W. A. Öhman./
/Aug. Bohm./
/J. Landin./
/C. G. Söderholm./
/H. Dahlberg./
/F. Bowin./
/J. Hedlund./
/C. A. Lundberg./
/G. I. Frössén./
/P. G. Winterqvist./)

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 juni 1850 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106742.

Personrelationer