Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 augusti 1856

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 augusti 1856

Anmärkning

Protokoll wid Sammanträde med Borgerskapets äldste
å Rådhuset den 14. Augustii 1856.

{Närvarande Ledamöter}
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg, samt Herrar
J. W. Widberg, B. E. Skogsborg, C. A. Lundberg,
J. Hedlund, H. Dahlberg. C. Spångberg
C. G. Berglund, P. G. Winterqvist, L. O. Wessing,
E. Kjellström, O. F. Svalling, L. F. Östervall
A. Billjer

S.D. Förevisades den af andra Landtmätaren Herr
Fr: Mossberg upprättade karta, öfver de Föreslagna
Hamnplatserna vid Carl Gustafs Stad, belägne
på Gredby och Kungs Ladugårds mark, dervid
uppstod en liflig Discusion, med anledning
deraf, att kartan ej upptog hela det Område,
som Stadens Äldste uppdragit åt Herr
Mossberg, att på karta lägga, hvilken
skulle upptaga äfven den mark som sträcker
sig intill Herr Directeuren Munktells Om-
råde; Herrar Ståhlberg och Billjer voro af
den tanke, att kartan borde bibehållas, som
den nu är upprättad, men som de öfriga
Ledamöterna ej gillade denna åsigt, så be-
slöts, att kartan öfver Hamnplatsen på
Kungs Ladugårds mark, skulle i så måtto
ändras,att den måtte blifva i enlighet med
hvad Stadens Äldste förut Föreslagit och an-
modat Herr Mossberg à karta upptaga.

Herr Billjer anhöll härvid få afgifva
sin Reservation mot detta beslut

Uppläst och Justerat
/B, E, Skogsborg/
/L, O, Wessing/

Härefter inlemnade Handlanden Herr
A. Billjer Följande Reservation

Wördsamt anförande till Stadens Äldstes Protocoll.

Emot det wid sammanträdet förliden gårdag
fattade beslut att Staden skall söka att till blif-
vande lastageplats erhålla eller få inlösa
jemväl det jordområde, som ligger närmast
intill Herr Directör Munktells gårdstomter får
undertecknad reservera sig på Grund af följan-
de skäl:

1:o På den plancharte, som blifvit upprättad öfver
den tillämnade hanmnplatsen finnas upptagne 2:ne
rektangel-formiga arealer, innehållande tillsam-
mans öfver 24 tunnland, och belägne en på hvar-
dera sidan om ån, samt midt emot hvarandra
- Ett så stort jordområde synes vara mer än till-
räckligt för det afsedda ändamålet både för
närvarande och för en temligen lång Framtid,
helst hamnplatsen på Nordöstra sidan om Ån
troligen kommer att blott obetydligt eller alls
icke begagnas förr än Staden blifvit så ut-
vidgad, att en ny Stadsdel uppstått på samma
sida om ån hvilket wäl lärer dröija temli-
gen länge. Att under sådant Förhållande be-
gära till Skänks af Staten icke allenas ofvan
nämnde betydliga areal, utan jemväl ett
derintill gränsande triangel- formigt jordom-
råde, som troligtvis innehåller 3. a 4. tunnland,
befarar jag har till Följd ett afslag från
Statens Sida, eller en betydligare inskränk-
ning af det begärda utrymmet; och att påbör-
da Staden betydliga utgifter i Lösen till jord-
innehafwarne för ett område som måhända
icke kommer att behöfvas, synes mig vare origtigt.

2:o Wid Stadens Äldstes Sammanträde omnämde
att Herr Directör Munktell ämnade för egen
räkning begära af Staten den närmast intill
hans tomter liggande platser, i afsigt att der
anlägga en Mekanisk Werkstad och en min-
dre jernbana Forslingen af Tyngre pjeser ner
till hamnen; men ansåg pluraliteten af de
närvarande, att sådant borde Förekommas och Staden
i Stället söka tillegna sig sistberörde plats, på
det Herr Directör Munktell måtte kunna åläggas
betalnings Skyldighet för platsens begagnande,
nu är det liwäl allmänt kändt, att nämnde
Herr Directör med största nit werkat för kanal-
förslagets realisering och genom en aktieteckning
af icke mindre än 14000, Rd B:co [riksdaler Banco] werksammast
bidragit till detta Förslags genomgång, Och
att Herr Direktören icke kunnat göra så betyd-
liga depencer på ett Företag, hwars Framtida afkast-
ning wöre owiss, lärer enhwar kunna inse och
finna billigt, under sådant Förhållande synes
det wara otacksamt och stridande emot billighet
och rättvisa att neka Herr Direktören hvarje
annan Fördel än som kan tilldelas äfwen
åt personer, som ingenting bidragit, ingenting
werkat för saken; och att Förhindra honom
att werkställa de anläggningar han tillämnat,
genom att i detta fall göra honom beroende af
en allmänhet, hwars stridiga och Ombytliga
Opinioner så Ofta wisat sig bero af ett tillfäll-
ligt windkast.

På grund af hwad jag sålunda anfört reserve-
rar jag mig emot ofvannämnde beslut och
förklarar min Åsigt wara, att, om wederbörande
Anse det wara en nödvändighet, att för Stadens
räkning söka få inlösa berörde triangel-formi-
ga Område, en motsvarande Areal afdrages
från det å chartan Förut upptagne, eller i
händelse man skulle anse det förenligt med
billighet och rättvisa att icke bestrida Herr Direk-
tören Munktell besittningsrätten till den när-
mast hans gårdstomter belägna platsen,
men Öfverlemnade ått Herr Direktören, att
sjelf söka af Staden erhålla berörde plats
då, såsom jag förmodar, Herr Direktören icke
nekar Förbinda sig att, efter någon wiss fritid,
erlägga wanliga hamnumgälder till Staden
för det gods, som öfver oftabemälte plats in-
eller utskeppades.

Jag anhåller att denna min reservation må
till protokollet upptagas.

Eskilstuna den 15:de Augusti 1856.
/A. Billjer/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 14 augusti 1856,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106738.

Personrelationer