Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 juli 1855

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 juli 1855

Anmärkning

Protocoll vid Sammanträde med Borger-
skapets Äldste å Rådhuset i Eskilstuna
den 13 Juli 1855.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden J. E. Ekström
P. A. Thysell
P. E. Blomqvist
B. E. Skogsborg
A. Lindblad
O. F. Svalling
H. Dahlberg
C. A. Lundberg
Joh. Hedlund
C. W. Rudberg
J. W. Möller
El. Kjellström
C. Spångberg
P. G. Winterqvist
C. E. Lennmalm
Eric Haglund
Fr. Bovin d. ä

Ordföranden uppläste Herr Vogels
från Konungens befallningshafvandes
Remitterade klagomål rörande vägrad
rättighet till Källarrörelses bedrifvande
och som Magistraten i Samråd med
Stadens Äldste och Borgerskapet ge-
mensamt förut härom beslutit
på den tid och det sätt som anbefalles
i Kongl. Maj:ts Nådiga förordning
af den 18. Jan: 1855. Rörande försälg-
ning af Bränvin och andra Brända
och Destilerade Drycker och hvarom
då de Äldste woro med Magistraten
ense kunna vi icke. förändra den af
Konungens Befallnings-
hafvande derå meddelade Stad
fästelsen. Borgerskapets Äldste
förenade sig i den önskan att en
af de 8. utskänkningställena i Staden
som förut blifvit af Magistraten
bestämde förändrades till Källare och
att denna källare blefve förlagd i
förra Fristaden, samt att endast 7
utskänknings Ställen nästa måndag
försäljes, och att den som till Källaren
förändras kort derefter, efter kungörelse
i Stadens Tidning blifver för-
såld till den mestbjudande.

Uppläst och godkändt
/Joh: Hedlund/
/P, A Thysell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 juli 1855,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106734.

Personrelationer