Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 december 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 december 1861

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Borgerskapets
Äldste i Eskilstuna den
13 December 1861.

Närvarande:
Herrar J. Hedlund, L. Hedlund, P. Wahlström,
O. F. Svalling, C. J. Andberg,
A. F. Dahlström, J. Walén, B. E. Skogsborg,
J. Svensson, L. F. Östervall, S. Palmgren,
A. Billjer, C. A. Lundberg. F.

Sedan Magistraten, för afgifvande af yttrande, till
de Äldste remitterat från Konungens Befallnings-
hafvande i Länet ankomna dels af Kongl. Kammar-
Collegium uprättade project till arrendecontracter på
de Kungsladugården tillhöriga egor, som blifvit till
Eskilstuna Stads utvidgande uplåtne, dels ock af
Kongl. Collegii Första Province Contor upgjordt förslag
till årlig afgift för den till Staden, för lustparks an-
läggning, från Kungsladugårdens egor uplåtne jord-
rymd, så föredrogos nu dessa handlingar, hvar-
efter de Äldste stannade i det beslut att förstnämnda
project skulle godkännas, men att, i afseende
å förslaget till skatt på Djurgårdsjorden, anhålla
hos Kongl. Kammar Collegium skulle göras att Kongl.
Collegium icke måtte derå fästa afseende utan
istället godkänna det tillförene efter skattläggnings-
method uprättade förslaget af Kronofogden och
Härads Skrifvaren i Orten, hvilket förslag uptog
ett icke så obetydligt mindre skattebelopp än det
nu ifrågavarande; Och anlitades vidare Stadskas-
sören Jernbergh att desse förklaringar skriftligen
affatta och framlägga till de Äldstes underskrift
å nytt sammanträde nästa Thorsdag den 19 dennes.

Wid Protocollet
/C Jernbergh/

Justeradt
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 december 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106733.

Personrelationer