Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1861

Anmärkning

Protocoll, hållet vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste och Drätselkam-
maren i Eskilstuna den 13 Augusti
1861.

Närvarande: {af Borgerskapets Äldste:}
Herrar: J. Hedlund O. F. Svalling
A. Billjer C. A. Lundberg
B. E. Skogsborg C. E. Stenman
J. Svensson J. Walén
L. F. Östervall Em. Svalling
J. W. Widberg Levin. Hedlund
P. Wahlström E. Kjellström
L. P. Malm
A. Lindblad
C. J. Andberg

{af DrätselKammarens Ledamöter:}
Herrar P. E. Blomqvist, J. Wedberg, F. A. Stenman
L. Liberg, A. Norrman och E. A. Naesman.

{§.1.}
Aflemnade Committerade i Gästgifverifrågan pro-
ject till öfverenskommelse med Gästgifvaren D.
Sjöström angående dennes fortfarande med skjuts-
hållningen och gästgifveribestyret från den 1 April
1862 till den 1 October 1864, under hvilken tid
ny gästgifveribyggning skall upföras.

Efter föredragning häraf funno de Äldste dessa
vilkor vara för ofördelaktiga för Staden; hvaremot
och då Utskänknings Bolaget, som nu var talrikt repre-
senteradt och fördenskull ansåg sig kunna i saken be-
sluta, erbjöd sig att, om gästgifvarens källarrörelse
inskränktes i likhet med öfriga Källarmästarnes med
skyldighet att taga sitt bränvin af Bolaget, till Stadskassan
betala 3500 Rdr Rmt [riksdaler riksmynt] om året, eller samma
belopp
som Bolaget nu till Gästgifvaren betalar, nu beslutades
att såsom vilkor för skjutsentreprenaden och gästgif-
verihållningen under ifrågavarande 2½ år skulle upställas
följande:

att Gästgifvaren får 1500 Rdr Rmt om året af Stads-
Kassan jemte 500 Rdr Rmt i årlig hyreshjelp för den
tid han blir urståndsatt att bebo gästgifvaregården,
då gästgifvaren är skyldig att sjelf hålla sig lokal;

att gästgifvarens rättighet till idkande af Källar-
rörelse inskränkes till likhet med öfrige Källarmä-
starnes, samt

att gästgifvaren skall hålla 12 egna hästar.

Dessa vilkor skulle erbjudas Gästgifvaren Sjöström;
Men om denne på desamma icke skulle vilja ingå,
borde hos Magistraten Auction begäras för gästgifva-
res antagande.

{§.2.}
Tillkännagaf Handlanden J. Svensson att han i Stock-
holm fått reda derpå att Öfver Intendents Embetet icke
uprättar några byggnadsritningar för intet, hvarefter
Herr Svensson talt vid Arkitekten Åbom som för up-
rättande af ritning med kostnadsförslag till gästgifveri-
byggning begärt 150 Rdr Rmt.

Nu beslöts att en sådan ritning med förslag skulle af
Arkitekten Åbom beställas, och updrogs Herr Svensson
att om denna sak skriftvexla.

{§.3.}
Till Stadens Ombud vid sammanträde å Rådhuset härstädes
den 15:de i denne månad för uprättande af förslag till den
afgäld, som bör åsättas den genom Kongl. Brefvet den 31 sistl.
Maji till Eskilstuna Stad uplåtne andel af Djurgården
eller Intagan på Eskilstuna Kungsladugårds egor
valdes Handlanderne Per Eskil Blomqvist
och Adolf Billjer samt Målaremästaren Wilhelm
August Öhman; Och skulle Utdrag af detta
Protocoll lemnas dem till fullmakt.

Wid protocollet
/C Jernbergh/

S.D. Justeradt
/Jauqs Svensson;/
/O, F, Svalling/
/P, Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106732.

Personrelationer