Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1852

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1852

Anmärkning

Protocoll hållit wid Sammantrede med Borger
skapets Äldste å Rådhuset den 13 Augustii 1852

Närwarande Ordföranden J. A: Möller och
ledamöter Herrar L. F. Ståhlberg Skogsborg Hans
Dahlberg Aug: Bom Lundberg P. Tysell
W: Möller Landin Ekström
C: E, Lennmalm C A Groth Winterqwist
Swalling Bowin

§.1.
Uplästes Kongl Maijs:ts Nådiga Resulution i frågan
af Eskilstuna Stads Äldstes underdåniga Beswär,
angående förändring af grunderna i Borgerliga
taxeringen.

§.2.
Företeddes Herr P. A. Huldbergs rekning, för
lösen af förbemäldte Resulution samt Charter,
Prowiss och post Porto mm det belopp 14 rd B:co [riksdaler Banco]
som beslöts skulle utbetalas af Stads Cassan.

§.3.
Upplästes Herr Kammar Rådet Sundius Skrifwelse
om fordrad beholning för Skrifning och för
författande af Underdåniga beswär om Skatte
frågan som med 25 Rd B:co skulle af Stads Cassan
utbetalas

§.4:to
Förewistes Wester Rekarne Vällöfl Härads Rätts
förbud, som blifvit förhöjdt till tio Riksd:r B:co
för olofligt byggande och åwärkan på nämde
mark.

§5
Öfwerenskommo närwarande Stadens Äldste att till konungens
Befallninghafwande ingå med ansökning att
få dom som sist bygdt utan tillstånd
wräkt å den till Stadens disposition
uplåtne Westermarken.

Uppläst Justeradt och godkändt intyga
/L. F. Ståhlberg/
/J. E. Ekström/
/C E. Lennmalm/
/H. Dahlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1852,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106731.

Personrelationer