Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1852 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1852 (2)

Anmärkning

{Den 13 Augustii 1852 å Rådhuset}

Närwarande: Ordföranden J. A: Möller
och Ledamöter L: F: Ståhlberg B: E: Skogsborg
Hans Dahlberg. Aug. Bohm C. A. Lundberg
P: A: Tysell J. W: Möller Jon Landin
J: E. Ekström, C: E. Lennmalm C A Groth
P: G: Winterqwist O. F. Swalling F, Bowin

§.1.
S:D: Upplästes Kong Maij:stes Nådiga Resulution
i fråga af Eskilstuna Stads Äldstes underdåniga
Beswär angående förändring af grunderna i
Borgerliga taxeringen.

§.2.
Företeddes Herr P A Huldbergs rekning, för
lösen af förbemäldte Resulution, Samt Chart-
Prowision och Post Porto m m: Till belopp B:co Rd [Banco Riksdaler] 14:
som beslöts skulle af Stads Cassan utbetalas.

§.3.
Upplästes Herr kammar Rådet Sundius
skrifwelse om fordrad betalning för skrif-
ning och författande af underdåniga beswär
om Skatte frågan, Som med 25 Rd B:co Skulle af
Stads Cassan utbetalas.

§.4.
Förewistes Wester Rekarne Vällofl Härads Rätts
förbud, som blifwit förhöjdt, till Tio Riksd:er
Banco, för olofligt byggande och åwärkan
på nämde mark.

§.5.
Öfwerenskommo närwarande Stadens Äldste
att till konungens Befallningshafwande ingå
med ansökning; att få den som sist bygdt
utan tillstånd wräkt å den till Stadens di-
sposition upplåtne Westermarken.

Uppläst Justeradt och godkändt intyga.
/L: F: Ståhlberg/
/J: E: Ekström/
/C E Lennmalm/
/Hans Dahlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 13 augusti 1852 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106730.

Personrelationer