Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 januari 1857

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 januari 1857

Anmärkning

Protocoll fördt vid Borgerskapets
äldste å Rådhuset. Sammanträde den
12. Januari 1857.

Närvarande Ledamöter
Ordföranden Herr L. F. Ståhlberg, samt
Herrar B. E. Skogsborg C. E. Stenman
L. F, Östervall H. Dahlberg
W, A, Öhman C Spångberg
P. E. Blomqvist Fr; Bovin
C; G; Berglund J. Hedlund
A; Billjer - E. Kjellström
J; W; Widberg P. A. Thysell
A. Lindblad

S.D. Arrendatorn af Flackersta hemman
Herr Notarien Lundblad hade inlemnat
en ansökning att den till hemmanet hörande
Skogen få utsyning dels af wirke till Gärd-
sel och stör, för nystängning af 550 famnar
och öfverstöring af 700 famnar Gärdesgård vid nämnde
hemman dels af 6 Lass Långved till Soldaten,
samt Bakved åt den till hemmanet höran-
de Statdrängen.

Med anledning häraf och för att utröna behofvet
af Stängselvirke, samt förrätta utsyningen
utvaldes W; A; Öhman, C: G: Berglund,
C: Spångberg och E; Kjellström, hvilka
den 15. dennes skulle begifva sig till stället
för berörde ändamål. Och erhöllo de tillika uppdrag
att med Arrendatorn öfverenskomma om det penningebelopp
han borde erhålla till inköp af Gärdsel
och Stör i händelse han funnes villig att på
detta sätt anskaffa det behöfliga Stängselvirket.
I sednare fallet skulle beslutet härom intagas
i protocollet på det anvisning till Sta-
dens Drättselkammare sedermera måtte kunna
lemnas Arrendatorn för utbekommande af
det öfverenskomma penninge beloppet.

Härjemte beslöts att den nu ifrågavarande
Gärdesgårdsstängningen, sedan den blifvit fullbor-
dad skulle afsynas äfvensom att för framtiden
hvarje år i September månad, syn à Gärdesgårdarne
vid hemmanet skall genom stadens Äldstes försorg
hållas och deröfver upprättas ett syne instrument, hvilket
sedermera kommer att ligga till grund för framdeles
skeende utsyningar för samma ändamål.

Uppläst och Justeradt
/A; Billjer/
/P, E, Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 12 januari 1857,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106727.

Personrelationer