Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 september 1862

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 september 1862

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde
med Borgerskapets Äldste i Eskils-
tuna den 11 September 1862

{Närvarande:} Herrar J. Hedlund, J. F. Österwall, J. Svensson,
Levin Hedlund, A. F. Dahlström, W. A. Öhman, Em. Svalling,
Sven Palmgren, L. P. Malm, P. Wahlström, Joh. Svengren,
A. Billjer, C. E. Stenman, C. J. Andberg.

{§.1.}
Sedan emellan Staden, å ena, och Gasverket, å andra sidan,
den stridighet upstått att Staden icke velat anse de å
gatulyktorna anbragta regleringskranarne contractsenliga
och hemställt att de således borde borttagas, hvilket Gasverket bestridt;
så och i enlighet med §.33. i det med Gasverket afslutade
contractet, valdes å Stadens sida till Goda män, att
denna fråga afgöra, Herr Fabrikören Lars Fredrik
Ståhlberg på Stålfors och Läraren i Stadens Tekniska
Skola, Herr Axel Karlsson, samt till Suppleant,
i händelse af någonderas hinder, Herr Civil Inge-
nieuren P. G. Luthman;
anseende B. Äldste att Kranarnes obehörighet ådagalägges deraf
att de,såsom jemt åtkomlige för Gasverkets Egne arbetare, omöj-
liggöra all säkerhet i fråga om den qvantitet gas som
med en dylik kran försedd brännare förtär.

Då Gasverkets föreståndare om detta val under-
rättas skulle ytterligare hemställan göras derom att de ifrågava-
rande Kranarne måtte i godo borttagas, så att
sammanträde af Gode Männen kunde undvikas; bö-
rande i annat fall Gode män å Gasverkets sida utses inom tre dagar
efter häraf erhållen del.

{§.2.}
På begäran af Drätselkammaren att erhålla utsyning
från Flackersta hemmans skog af virke till en sjö-
brygga nedanför Comministergården, utsågos Herrar
W. A. Öhman och Em. Svalling att denna utsyning
verkställa.

{§.3.}
Rörande underhållet af den sockneväg, som belöper
på den del af Kungsladugårdens egor, hvilka nu till
Staden intagits, dels för Stadens utvidgande och
dels till lustställe, och hvarom behörig uträkning
af Landtmätare nu anmälts ifrågavara, uttalade
de Äldste den åsigt,att de för Stadens räkning
ej kunna antaga någon bestämd väglängd
för framtiden, enär afkortning å väghållnings-
skyldigheten måste ega rum i den mån nya
stadsdelen bebygges.

{§.4.}
Borgerskapets Äldste, för sin del, ansågo att det i
brist af medel afstannade arbetet med väganläggningen
till, Djurgården borde fullföljas och vägen färdig-
göras denna höst eller före den blifvande
Nya Arrendeauktionen, å Djurgården nästa vår
af skäl att Staden skulle derigenom erhålla det
högsta möjliga Arrendet; och som penningar härtill
behöfde uplånas skulle Magistratens bifall till
ett sådant låns uptagande begäras.

{§.5.}
Till Eskilstuna UtskänkningsBolag utfärdades
skuldsedel å ett lån stort 10,000 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] mot
6 % ränta och 6 månaders upsägning; varande
desse medel erforderlige i och för Stadens bygg-
nader.

Justeradt
/Joh. Svengren/
/L, P, Malm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 september 1862,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106724.

Personrelationer