Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 maj 1860

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 maj 1860

Anmärkning

Protocoll, fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den
11 Maij 1860.

Närvarande:
Herrar J. Hedlund, L. O. Wessing, B. E. Skogsborg, O. F.
Svalling, P. Wahlström, C. G. Berglund, L. F. Östervall, L. J.
Ström,
E. Kjellström, E. Haglund, A. Lindblad, J. Svengren, J. W.
Widberg,
J. Walén, C. Spångberg

{§.1.}
Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar Rätt hade infordrat
de Äldstes förklaring öfver de besvär Conditor C. J. W. Linder
anfört öfver Pröfvnings Committéens i detta Län för nästlidet
år meddelade beslut att, med godkännande af TaxeringsCommit-
téen s åtgärd, bestämma det belopp, hvarför utskänknings-
afgift skulle af Linder erläggas, till 5000 Kannor.

De Äldste togo besvärsskriften och målet i öfvervägande
hvarefter de Äldste beslutade aflåtandet af en så lydande
förklaring.

Till Kongl. Maj:ts och Rikets KammarRätt!

Sedan Eskilstuna Borgerskaps Äldste tagit del af de besvär
Schweitzeri-idkaren härstädes C. J. W. Linder anfört öfver
Pröf-
ningsCommitteens i detta län för nästlidet år meddela beslut
att, med godkännande af Taxerings Committéens åtgärd, bestämma
det belopp, hvarför utskänkningsafgift skulle af Linder er-
läggas, att 5000 kannor, få de Äldste såsom infordrad för-
klaring äran anföra:

Hvad sjelfva saken beträffar, är det de Äldstes bestämda
öfvertygelse att Conditor Linder årligen utskänker mycket mera
än 5000 kannor Spritdrycker.

De Äldste grunda denna öfverstygelse dels derpå - hvad som
för hvar och en härstädes är en klar sanning - att Conditor
Linders
utskänkningsrörelse har en ovanligt stor omfattning, och dels
på den omständigheten att å det UtskänkningsBolagets
här i Staden Näringsställe, som är med Conditor Linders mest
jemförligt och som är beläget vid samma gata och midt emot det
Linderska, under året 1859 blefvo försålde 13900 kannor Brän-
vin, hvilket de Äldste varit i tillfälle att inhemta af den
Mot-
bok Utskänkningsställets Föreståndare haft vid sina förläggare.

Af nyssnämnde de Äldstes öfvertygelse om vilken af Conditor
Linders rörelse följer ock, att de Äldste anse det
försäljnings-
Conto, som Linder till Kongl. Kammar Rätten insändt, icke vara
med sanna förhållandet öfverensstämmande. Om Conditor
Linder istället framlagt den Motbok han troligen har med
sin Förläggare, eller och denne sistnämndes intyg om den
bränvinsqvantitet Linder i sin rörelse år 1859 indragit, för-
moda de Äldste, på goda skäl, att resultatet blifvit annor-
lunda och sådant att man funnit Linder hafva utskänkt
mera än 5000 kannor om året. De Äldste vilja tillägga
att
ingen anna än Conditor Linders egen stjufson Theodor Fries,
intygat riktig-
heten af det företedda försäljningscontot.

I hufvudsaken hafva de Äldste nu uttalat sig, men
besvärsskriften har andra viljeledande uppgifter hvilka behöfva
rättelse.

Sålunda upger Conditor Linder, att den förmenta orättvisa be-
skattningen tillkommit genom anläggning af det här i Staden
bil-
dats Utskänknings Bolaget, som påstås dermed haft egennyttiga
afsigter. För ingen här på platsen är det dock obekant att
Utskänk-
ningsBolaget icke bildat sig med afseende på egen vinning.
Tvärtom inne-
hålla Bolagets stadgar att Bolagets vinst skall för välgörande
ändamål
användas, men icke något deraf till Bolagsmännen utdelas; och
häraf följer,
att då Bolaget, såsom Linder säger, erbjudit honom afträde för
nedläg-
gandet af hans rörelse, Bolagets mening dermed ingalunda behöft
vara
Linders undergång, utan fasthellre bör antagas haft ett godt
syfte, neml.
superiets hämmande, hvilket svårligen står att vinna så länge
Bolaget
icke har Stadens hela bränvinsrörelse i sin hand, utan måste
utstå
täflan med en annan utskänkare i dess stadsdel, der den
ojemförligt
största utskänkningen förekommer.

Widare upgifver Conditor Linder, att af UtskänkningsBolagets
Ledamöter voro icke mindre än 7 jemväl Ledamöter uti Taxering
Com-
mittéen och bildade således der pluralitet.

Både för de Äldste och för Conditor Linder måste det vara
obekant huru de ifrågavarande Ledamöterne röstade i saken, så
att
de Äldste för sin del icke kunna uplysa om Conditor Linder
har rätt då han Tror dem hafva bedragit till hans beskattande
för 5000 kannor; men det har deremot väckt de Äldstes up-
märksamhet, att det betyg från Taxerings Committéens
Protocolls-
förare, som Linder åberopat, innehåller, att utaf Committéens
Ledamöter voro 6 jemväl Ledamöter uti UtskänkningsBolaget.
Således 6 och icke 7, såsom Conditor Linder säger, och icke
heller
någon pluralitet.

Öfriga uppgifter i besvärs skriften äro icke af beskaffandet
att tarfva något mera yttrande af de Äldste än den uplysningen,
att Conditor Linder, som i besvären upgifvit sig vara
Schweitzeri-
idkare, icke bedrifver sin rörelse såsom, utan att han å
sitt närningsställe utminuterar och utskänker bränvin i likhet
med hvad å vanliga Utskänkningsställen eger rum, hvilket för-
klarar den omständigheter att han med ringa tjenstepersonal kan
drifva en rörelse med större omfattning.

Handingarne återställas med tillstyrkan att å besvären icke
något afsende måtte fästas.

Eskilstuna den 11 Maji 1860.
Uppläst och godkändt

/L; F; Österwall/
/Joh. Svengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 11 maj 1860,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106723.

Personrelationer