Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 juli 1835

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 juli 1835

Anmärkning

{Den 10: Julii:}

Närwarande: Ordföranden: Herr Directeu-
ren Zetterberg, Herrar: Widlund, Svahn,
Follin; Forssberg, Bonnivier, Forssbom,
Esséen, Ejlitz, Möller, Grönstrand,
Nystrand.

{§4.}
S:D: Upläste H:r Ordföranden Kongl
KammarCollegii Resolution d. 11 Febr. 1835 angående
SockneStugu om-Byggnad och Kyrko-
gårds planering och Stängsel, och
beslöts att Besvär deröfwer nu
genast skulle i underdånighet till
Kongl Maj:t ingifvas; med anhål-
lan att Konungens Befallnings-
hafvandes Beslut den 30 Maji 1832
måtte i nåder stadfästas och Kongl
KammarCollegii nyssberörde Resolu-
tion uphäfwas.

[MARG:{Besvär
hos Kongl
Majit:
öfver
Kongl
Kammar-
Collegii
Utslag
den 11 Fe-
bruarii.
1835}]

§:5
S:D: Ingafs en ansökning af Herr
Handels Bokhållaren Strömvall om
Burskaps winnande på Minut-
och Förlagshandel här i Fristaden;
Och som ett betyg af Herr Directeu-
ren Zetterberg företeddes som vitsor-
dade om Sökandens skicklighet
uti Handelsyrket, samt ett hedran-
de och oklanderligt upförande, så
beslöto närwarande Fristadens Äld-
ste att å denna ansökning teckna
sitt bifall dertill, som ock ge-
nast skedde:

[MARG:{Herr A: Ström-
walls Ansök-
ning om
Burskap

Handel.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 10 juli 1835,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106713.

Personrelationer