Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 juni 1861

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 juni 1861

Anmärkning

protocoll fördt vid sammanträde med
Borgerskapets Äldste i Eskilstuna den 1 Juni
1861.

Närvarande: Ordföranden Joh. Hedlund.
Ledamaöter: Herrar Spångberg, Bovin, Blomqvist
Berglund, Svengren L J. Ström C, A, Lundberg
Kjellström, Billjer, Östervall, Walén Lindblad
Skogsborg.

§.1.
Sedan Magistraten, oaktat de Äldstes protest, enligt
nu erhållet Protocolls utdrag dat den 6 nästl. Maij
godkändt det af Gaslysningsbolaget ofta nämde
taxeförslag å s.k. fittings, beslöts, efter uppläsan-
det af nämde protocoll, att öfver Magistratens
beslut hos Konungens befallningshafvande klago-
mål anföra.

§.2.
Till följd af de Äldstes, vid sednaste Wallborgmässo
Rådstfva, erhållna uppdrag, att gå i författning om för
slags upprättande till ombyggnad af Stadens Gästgif
varegård, committerades nu Herrar Öhman Lind-
blad och Berglund att i samråd med någon man
af facket uppgöra plan för Byggnaden.

§.3.
Sedan en från Commis: Landtmätaren C, A, Åkerstein
ankommen skrifvelse blifvit uppläst noterde bevakandes af Stadens
rätt, vid afrösning från Gredby hemman af den jord
som af Kongl. Maij:ts blifvit till Hamnplats för staden
upplåten, hvilken förättning war utsatt att hållas
thorsdagen den 6 dennes kl. 10 f.m ansåg de Äldste att
Hamnstyrelsen borde nämd förättning öfvervara
hvarom Styrelsen ge utdrag af detta protocoll skulle
communiceras.

Justeras
/Joh. Walén/
/L; F; Österwall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 juni 1861,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106702.

Personrelationer